×

شماره فنی:

CG0402MLC-05LG

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

ESD Suppressors Chip Guard 0402 5VOlts
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CG0402MLC-05LGA

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

ESD Suppressors Chip Guard 0402 5VOlts
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CG0402MLC-12LG

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

ESD Suppressors Chip Guard 0402 12VOlts
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CG0402MLC-3.3LG

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

ESD Suppressors Chip Guard 0402 3.3VOlts
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CG0402MLC-3.3LGA

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

ESD Suppressors Chip Guard 0402 3.3VOlts
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CG0402MLD-12G

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

ESD Suppressors CHIP GUARD 12VOLT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CG0402MLE-18G

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

ESD Suppressors 18VDC 80V-CLAMP 9PF
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CG0402MLU-05G

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

ESD Suppressors CHIP GUARD 5VOLT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CG0402MLU-12G

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

ESD Suppressors CHIP GUARD 12VOLT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CG0402MLU-3.3G

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

ESD Suppressors CHIP GUARD 3.3VOLT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CG0603MLA-14KE

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

ESD Suppressors CHIP GUARD 14VOLT 10%
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CG0603MLA-18KE

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

ESD Suppressors 18volts 10%
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CG0603MLA-26KE

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

ESD Suppressors CHIP GUARD 26VOLT 10%
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CG0603MLA-5.5ME

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

ESD Suppressors 5.5VDC 20%
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CG0603MLC-05E

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

ESD Suppressors Chip Guard 0603 5VOlts
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CG0603MLC-05LE

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

ESD Suppressors Chip Guard 0603 5VOlts
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CG0603MLC-05LEA

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

ESD Suppressors Chip Guard 0603 5VOlts
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CG0603MLC-12E

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

ESD Suppressors Chip Guard 0603 12VOlts
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CG0603MLC-12LE

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

ESD Suppressors Chip Guard 0603 12VOlts
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CG0603MLC-12LEA

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

ESD Suppressors Chip Guard 0603 12VOlts
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی