×

شماره فنی:

0001.2711.11

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Surface Mount Fuses SMD-SPT 5X20 5A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2711.22

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Surface Mount Fuses SMD-SPT FUSE 5A T
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2712.11

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Surface Mount Fuses SMD-SPT 5X20 6.3A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2712.22

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Surface Mount Fuses SMD-SPT FUSE 6.3A T
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2715.11

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Surface Mount Fuses SMD-SPT FUSE 12.5A T
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2715.22

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Surface Mount Fuses SMD-SPT FUSE 12.5A T
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2716.11

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Surface Mount Fuses SMD-SPT 5 X 20 16A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2716.22

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Surface Mount Fuses SMD-SPT FUSE 16A T
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

00300210H

تولید کننده:

Littelfuse

توضیحات:

Fuse Clips ACS 5MM PCB FUSE CLP
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

00300210N

تولید کننده:

Littelfuse

توضیحات:

Fuse Clips Clip 5 mm Nickel Plated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0031.1001

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Fuse Holder FEP FINGERGRIP
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0031.1028

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Fuse Holder FEP FINGERGRIP
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0031.1071

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Fuse Holder FEP FINGERGRIP
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0031.1081

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Fuse Holder FEF SLOTTED IP40
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0031.1085

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Fuse Holder FUSE-HOLDER FEF
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0031.1091

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Fuse Holder FEF SLOTTED
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0031.1092

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Fuse Holder FEF HOLDER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0031.1095

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Fuse Holder FEF SLOTTED
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0031.1161

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Fuse Holder FEF SLOTTED
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0031.1165

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Fuse Holder FEF SLOTTED
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی