×

شماره فنی:

2026-40-CBF

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 400V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-42-A

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 420V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-42-C2

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 420V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-42-C2FLF

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors GAS DISCHARGE TUBE 3POLE 420VOLT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-42-C2LF

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors GAS DISCHARGE TUBE 3POLE 420VOLT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-47-A

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 470V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-47-C18

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 470V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-47-C2

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 470V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-47-C2FLF

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors GAS DISCHARGE TUBE 3POLE 470VOLT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-47-C4

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 470V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-47-CB

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 470V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-50-C2

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 500V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-60-C

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 600V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-60-C13

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 600V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-60-C2F

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 600V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-60-C2FLF

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors GAS DISCHARGE TUBE 3POLE 600VOLT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-60-C2LF

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 600V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-60-C3LF

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors GAS DISCHARGE TUBE 3POLE 600VOLT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-60-C8

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 600V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-60-CB

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 600V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی