×

شماره فنی:

0001.2711.11

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Surface Mount Fuses SMD-SPT 5X20 5A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2711.22

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Surface Mount Fuses SMD-SPT FUSE 5A T
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2712.11

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Surface Mount Fuses SMD-SPT 5X20 6.3A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2712.22

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Surface Mount Fuses SMD-SPT FUSE 6.3A T
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2715.11

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Surface Mount Fuses SMD-SPT FUSE 12.5A T
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2715.22

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Surface Mount Fuses SMD-SPT FUSE 12.5A T
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2716.11

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Surface Mount Fuses SMD-SPT 5 X 20 16A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2716.22

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Surface Mount Fuses SMD-SPT FUSE 16A T
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0034.0903

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SA 5X20 FF 250V 1.6A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0034.0904

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SA 5X20 FF 250V 2A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0034.0906

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SA FF 250V 3.15A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0034.0907

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SA 5X20 FF 250V 4A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0034.0908

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SA 5X20 FF 250V 5A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0034.0909

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SA 5X20 FF 250V 6.3A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0034.0911

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SA 5X20 FF 250V 10A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0034.0911.PT

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SA PT 5X20 10A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0034.1002

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SA 6.3X32 FF 250V 2A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0034.1003

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SA FF 250V 2.5A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0034.1004

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SA FF 250V 3.15A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0034.1005

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SA FF 250V 3.5A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی