کد فنی قطعه: BZG04-43TR3
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 43VOlt 300Watt Glass Passivated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BZG04-47TR
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 47VOlt 300Watt Glass Passivated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BZG04-47TR3
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 47VOlt 300Watt Glass Passivated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BZG04-51TR
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 51VOlt 300Watt Glass Passivated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BZG04-62TR3
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 62VOlt 300Watt Glass Passivated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BZG04-68TR
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 68VOlt 300Watt Glass Passivated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BZG04-68TR3
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 68VOlt 300Watt Glass Passivated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BZG04-75TR3
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 75VOlt 300Watt Glass Passivated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BZG04-82TR
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 82VOlt 300Watt Glass Passivated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BZG04-8V2TR
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 8.2VOlt 300Watt Glass Passivated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BZG04-8V2TR3
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 8.2VOlt 300Watt Glass Passivated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BZG04-91TR
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 91VOlt 300Watt Glass Passivated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BZG04-91TR3
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 91VOlt 300Watt Glass Passivated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BZG04-9V1TR
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 9.1VOlt 300Watt Glass Passivated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: CDA3S06-G
کارخانه سازنده Comchip Technology
توضیحات :
ESD Suppressors 4 CH Bidirectional ESD Steering
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: CDA4S14-G
کارخانه سازنده Comchip Technology
توضیحات :
ESD Suppressors 2 CH Bidirectional ESD Steering
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: CDA6N08-G
کارخانه سازنده Comchip Technology
توضیحات :
ESD Suppressors 6 CH ESD Suppressor Array 13V
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: CG0402MLA-14KG
کارخانه سازنده Bourns
توضیحات :
ESD Suppressors 14volts 10%
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: CG0402MLA-18KG
کارخانه سازنده Bourns
توضیحات :
ESD Suppressors 18volts 10%
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: CG0402MLA-5.5MG
کارخانه سازنده Bourns
توضیحات :
ESD Suppressors 5.5VDC 20%
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید