×

شماره فنی:

BZG04-43TR3

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 43VOlt 300Watt Glass Passivated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BZG04-47TR

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 47VOlt 300Watt Glass Passivated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BZG04-47TR3

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 47VOlt 300Watt Glass Passivated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BZG04-51TR

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 51VOlt 300Watt Glass Passivated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BZG04-62TR3

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 62VOlt 300Watt Glass Passivated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BZG04-68TR

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 68VOlt 300Watt Glass Passivated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BZG04-68TR3

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 68VOlt 300Watt Glass Passivated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BZG04-75TR3

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 75VOlt 300Watt Glass Passivated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BZG04-82TR

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 82VOlt 300Watt Glass Passivated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BZG04-8V2TR

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 8.2VOlt 300Watt Glass Passivated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BZG04-8V2TR3

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 8.2VOlt 300Watt Glass Passivated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BZG04-91TR

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 91VOlt 300Watt Glass Passivated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BZG04-91TR3

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 91VOlt 300Watt Glass Passivated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BZG04-9V1TR

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 9.1VOlt 300Watt Glass Passivated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CDA3S06-G

تولید کننده:

Comchip Technology

توضیحات:

ESD Suppressors 4 CH Bidirectional ESD Steering
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CDA4S14-G

تولید کننده:

Comchip Technology

توضیحات:

ESD Suppressors 2 CH Bidirectional ESD Steering
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CDA6N08-G

تولید کننده:

Comchip Technology

توضیحات:

ESD Suppressors 6 CH ESD Suppressor Array 13V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CG0402MLA-14KG

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

ESD Suppressors 14volts 10%
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CG0402MLA-18KG

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

ESD Suppressors 18volts 10%
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CG0402MLA-5.5MG

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

ESD Suppressors 5.5VDC 20%
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی