×

شماره فنی:

09300009965

تولید کننده:

HARTING

توضیحات:

D-Sub Adapters & Gender Changers D-SUB ADAPTER 9POLES
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

09300009967

تولید کننده:

HARTING

توضیحات:

D-Sub Tools & Hardware D-SUB ADAPTER 25POLES
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

09300009968

تولید کننده:

HARTING

توضیحات:

D-Sub Tools & Hardware D-SUB ADAPTER 37POLES
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

09300009969

تولید کننده:

HARTING

توضیحات:

D-Sub Tools & Hardware D-SUB ADAPTER 50POLES
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

09300009972

تولید کننده:

HARTING

توضیحات:

D-Sub Tools & Hardware D-SUB ADAPTER 2X25POLES
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

094-4106-7001

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

D-Sub Micro-D Connectors
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

09451459010

تولید کننده:

HARTING

توضیحات:

D-Sub Standard Connectors HPP V4sIGNAL 10-POLE PLUG PLASTIC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

09455459010

تولید کننده:

HARTING

توضیحات:

D-Sub Standard Connectors HPP V4 / V14sIGNAL PFT INSERT 10-POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

094-5606-0003

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

D-Sub Micro-D Connectors
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

094-6136-0000

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

D-Sub Micro-D Connectors M83513/02-AC MCKS-C2-B-9SS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

094-6235-0000

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

D-Sub Micro-D Connectors M83513/01-BC, MCKS-C2-B-15PS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

094-6335-0000

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

D-Sub Micro-D Connectors M83513/01-CC MCKS-C2-B-21PS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

094-6436-0000

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

D-Sub Micro-D Connectors M83513/02-DC MCKS-C2-B-25SS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

094-6636-0000

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

D-Sub Micro-D Connectors M83513/02-FC, MCKS-C2-B-37SS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

094-6736-0000

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

D-Sub Micro-D Connectors M83513/02-GC, MCKS-C2-B-51SS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

094-6935-0000

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

D-Sub Micro-D Connectors M83513/01-HC, MCKS-C2-B-100PS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

094-6935-0015

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

D-Sub Micro-D Connectors M83513/03-H15C MCKS- C2-B-100P6Q1-72.0
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

094-6936-0000

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

D-Sub Micro-D Connectors M83513/02-HC MCKS-C2-B-100SS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

094-6936-0013

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

D-Sub Micro-D Connectors M83513/04-H13C MCKS-C2B100S6G1-72.0
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

094-9406-7011

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

D-Sub Micro-D Connectors MCK-C2-P-25SST2
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی