×

شماره فنی:

0001.2529

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SPT 250V 3.15A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2530

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SPT 6.3X32 250V 4A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2532

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SPT 6.3X32 250V 6.3A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2532.PT

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SPT PT 3AG 6.3V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2533

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SPT 6.3X32 250V 8A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2534

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SPT 6.3X32 250V 10A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2535

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SPT 250V 12.5A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2536

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SPT 6.3X32 250V 16A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2538

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SPT 6.3X32 150V 25A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2704.22

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Surface Mount Fuses SMD-SPT FUSE 1A T
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2705.11

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Surface Mount Fuses SMD-SPT 5X20 1.25A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2705.22

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Surface Mount Fuses SMD-SPT FUSE 1.25A T
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2707.11

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Surface Mount Fuses SMD-SPT 5X20 2A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2707.22

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Surface Mount Fuses SMD-SPT FUSE 2A T
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2708.11

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Surface Mount Fuses SMD-SPT 5X20 2.5A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2708.22

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Surface Mount Fuses SMD-SPT FUSE 2.5A T
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2709.11

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Surface Mount Fuses SMD-SPT 5X20 3.15A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2709.22

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Surface Mount Fuses SMD-SPT FUSE 3.15A T
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2710.11

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Surface Mount Fuses SMD-SPT 5X20 4A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2710.22

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Surface Mount Fuses SMD-SPT FUSE 4A T
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی