×

شماره فنی:

2026-35-A

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 350V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-35-A1F

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 350V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-35-ALF

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors GAS DISCHARGE TUBE 3POLE 350VOLT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-35-C

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 350V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-35-C18

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 350V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-35-C2

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 350V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-35-C2F

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 350V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-35-C2LF

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 350V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-35-C4

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 350V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-35-C8

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 350V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-35-CLF

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors GAS DISCHARGE TUBE 3POLE 350VOLT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-40-A

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 400V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-40-C

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 400V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-40-C2

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 400V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-40-C2F

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 400V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-40-C2FLF

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors GAS DISCHARGE TUBE 3POLE 400VOLT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-40-C2LF

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors GAS DISCHARGE TUBE 3POLE 400VOLT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-40-C4

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 400V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-40-C4LF

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors GAS DISCHARGE TUBE 3POLE 400VOLT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-40-CB

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 400V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی