کد فنی قطعه: 2026-35-A
کارخانه سازنده Bourns
توضیحات :
Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 350V 3POLE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2026-35-A1F
کارخانه سازنده Bourns
توضیحات :
Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 350V 3POLE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2026-35-ALF
کارخانه سازنده Bourns
توضیحات :
Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors GAS DISCHARGE TUBE 3POLE 350VOLT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2026-35-C
کارخانه سازنده Bourns
توضیحات :
Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 350V 3POLE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2026-35-C18
کارخانه سازنده Bourns
توضیحات :
Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 350V 3POLE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2026-35-C2
کارخانه سازنده Bourns
توضیحات :
Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 350V 3POLE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2026-35-C2F
کارخانه سازنده Bourns
توضیحات :
Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 350V 3POLE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2026-35-C2LF
کارخانه سازنده Bourns
توضیحات :
Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 350V 3POLE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2026-35-C4
کارخانه سازنده Bourns
توضیحات :
Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 350V 3POLE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2026-35-C8
کارخانه سازنده Bourns
توضیحات :
Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 350V 3POLE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2026-35-CLF
کارخانه سازنده Bourns
توضیحات :
Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors GAS DISCHARGE TUBE 3POLE 350VOLT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2026-40-A
کارخانه سازنده Bourns
توضیحات :
Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 400V 3POLE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2026-40-C
کارخانه سازنده Bourns
توضیحات :
Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 400V 3POLE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2026-40-C2
کارخانه سازنده Bourns
توضیحات :
Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 400V 3POLE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2026-40-C2F
کارخانه سازنده Bourns
توضیحات :
Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 400V 3POLE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2026-40-C2FLF
کارخانه سازنده Bourns
توضیحات :
Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors GAS DISCHARGE TUBE 3POLE 400VOLT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2026-40-C2LF
کارخانه سازنده Bourns
توضیحات :
Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors GAS DISCHARGE TUBE 3POLE 400VOLT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2026-40-C4
کارخانه سازنده Bourns
توضیحات :
Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 400V 3POLE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2026-40-C4LF
کارخانه سازنده Bourns
توضیحات :
Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors GAS DISCHARGE TUBE 3POLE 400VOLT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2026-40-CB
کارخانه سازنده Bourns
توضیحات :
Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 400V 3POLE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید