×

شماره فنی:

VESD05A6-HAF-GS08

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 5.0VOlt 60Watt 6 Diode
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

VESD05A8B-HNH-GS08

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 5.0VOlt 52Watt 8 Diode 20pF
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

VESD05A8C-HNH-GS08

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 5.0VOlt 33Watt 8 Diode 10pF
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

VESD08-02V-G-08

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 8.0VOlt 4.0Amp
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

VESD09A4A-HSF-GS08

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 9.0VOlt 30Watt 4-Line Quad
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

VESD12-02V-G-08

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 12VOlt 2.0Amp
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

VESD12A1C-HD1-GS08

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 12VOlt 4.0Amp
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی