کد فنی قطعه: VESD05A6-HAF-GS08
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 5.0VOlt 60Watt 6 Diode
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: VESD05A8B-HNH-GS08
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 5.0VOlt 52Watt 8 Diode 20pF
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: VESD05A8C-HNH-GS08
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 5.0VOlt 33Watt 8 Diode 10pF
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: VESD08-02V-G-08
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 8.0VOlt 4.0Amp
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: VESD09A4A-HSF-GS08
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 9.0VOlt 30Watt 4-Line Quad
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: VESD12-02V-G-08
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 12VOlt 2.0Amp
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: VESD12A1C-HD1-GS08
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 12VOlt 4.0Amp
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید