کد فنی قطعه: BZG04-160TR3
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 160VOlt 300Watt Glass Passivated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BZG04-16TR
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 16VOlt 300Watt Glass Passivated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BZG04-16TR3
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 16VOlt 300Watt Glass Passivated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BZG04-180TR
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 180VOlt 300Watt Glass Passivated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BZG04-18TR
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 18VOlt 300Watt Glass Passivated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BZG04-18TR3
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 18VOlt 300Watt Glass Passivated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BZG04-20TR
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 20VOlt 300Watt Glass Passivated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BZG04-20TR3
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 20VOlt 300Watt Glass Passivated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BZG04-220TR
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 220VOlt 300Watt Glass Passivated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BZG04-22TR
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 22VOlt 300Watt Glass Passivated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BZG04-22TR3
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 22VOlt 300Watt Glass Passivated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BZG04-24TR
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 24VOlt 300Watt Glass Passivated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BZG04-27TR3
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 27VOlt 300Watt Glass Passivated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BZG04-30TR
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 30VOlt 300Watt Glass Passivated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BZG04-30TR3
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 30VOlt 300Watt Glass Passivated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BZG04-33TR
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 33VOlt 300Watt Glass Passivated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BZG04-33TR3
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 33VOlt 300Watt Glass Passivated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BZG04-36TR
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 36VOlt 300Watt Glass Passivated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BZG04-39TR
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 39VOlt 300Watt Glass Passivated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BZG04-39TR3
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 39VOlt 300Watt Glass Passivated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید