×

شماره فنی:

BZG04-160TR3

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 160VOlt 300Watt Glass Passivated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BZG04-16TR

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 16VOlt 300Watt Glass Passivated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BZG04-16TR3

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 16VOlt 300Watt Glass Passivated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BZG04-180TR

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 180VOlt 300Watt Glass Passivated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BZG04-18TR

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 18VOlt 300Watt Glass Passivated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BZG04-18TR3

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 18VOlt 300Watt Glass Passivated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BZG04-20TR

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 20VOlt 300Watt Glass Passivated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BZG04-20TR3

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 20VOlt 300Watt Glass Passivated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BZG04-220TR

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 220VOlt 300Watt Glass Passivated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BZG04-22TR

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 22VOlt 300Watt Glass Passivated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BZG04-22TR3

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 22VOlt 300Watt Glass Passivated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BZG04-24TR

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 24VOlt 300Watt Glass Passivated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BZG04-27TR3

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 27VOlt 300Watt Glass Passivated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BZG04-30TR

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 30VOlt 300Watt Glass Passivated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BZG04-30TR3

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 30VOlt 300Watt Glass Passivated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BZG04-33TR

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 33VOlt 300Watt Glass Passivated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BZG04-33TR3

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 33VOlt 300Watt Glass Passivated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BZG04-36TR

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 36VOlt 300Watt Glass Passivated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BZG04-39TR

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 39VOlt 300Watt Glass Passivated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BZG04-39TR3

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 39VOlt 300Watt Glass Passivated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی