×

شماره فنی:

020-09-12-200

تولید کننده:

Glenair

توضیحات:

D-Sub Micro-D Connectors
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

030-1952-030

تولید کننده:

Cinch

توضیحات:

D-Sub Contacts DSUB CRIMP CONTACT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

030-1953-000

تولید کننده:

Cinch

توضیحات:

D-Sub Contacts MCHND SCKT 20-24AWG
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

030-1953-030

تولید کننده:

Cinch

توضیحات:

D-Sub Contacts HARDWARE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

030-24-05-002

تولید کننده:

Glenair

توضیحات:

D-Sub Micro-D Connectors
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

030-50634

تولید کننده:

JAE Electronics

توضیحات:

D-Sub Contacts SCKT CONTACT D-C 20GOLD PLATING
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

030-51453

تولید کننده:

JAE Electronics

توضیحات:

D-Sub Contacts SOCKT FOR D02sERIES
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

05400762497 3475-1

تولید کننده:

3M

توضیحات:

D-Sub Standard Connectors DISC MOUSER 1/01 FRONT BAIL MT. KIT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

080-00-00-101

تولید کننده:

Glenair

توضیحات:

D-Sub Tools & Hardware JACKSCREW KIT JACKPOST SZ100
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

080-00-00-502

تولید کننده:

Glenair

توضیحات:

D-Sub Tools & Hardware SS JKSCRW KIT ERING HEX HD LOW SZ9-69
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

080-00-00-513

تولید کننده:

Glenair

توضیحات:

D-Sub Tools & Hardware SS JKSCRW KIT ERING HEX HD EXTEND SZ100
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

080-00-00-515

تولید کننده:

Glenair

توضیحات:

D-Sub Tools & Hardware SS JKSCRW KIT ERING SLOT HD LOW SZ100
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

09000005051

تولید کننده:

HARTING

توضیحات:

D-Sub Tools & Hardware INCREASER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

09000005052

تولید کننده:

HARTING

توضیحات:

D-Sub Tools & Hardware INCREASER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

09000005053

تولید کننده:

HARTING

توضیحات:

D-Sub Tools & Hardware INCREASER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

09140009931

تولید کننده:

HARTING

توضیحات:

D-Sub Tools & Hardware D-SUB MODULE FEMALE NO INSERT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

09140009932

تولید کننده:

HARTING

توضیحات:

D-Sub Tools & Hardware MOD FOR MALE CON ADAPTR MODULE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

09140093001

تولید کننده:

HARTING

توضیحات:

D-Sub Tools & Hardware D-SUB MODULE MALE CRIMP
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

09140093101

تولید کننده:

HARTING

توضیحات:

D-Sub Tools & Hardware D-SUB MODULE FEMALE CRIMP
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

09200009931

تولید کننده:

HARTING

توضیحات:

D-Sub Tools & Hardware D-SUB ADAPTER 50POLES
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی