×

شماره فنی:

1.5CE200A

تولید کننده:

Central Semiconductor

توضیحات:

TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 200V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1.5CE200CA

تولید کننده:

Central Semiconductor

توضیحات:

TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 200V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1.5CE20CA BK

تولید کننده:

Central Semiconductor

توضیحات:

TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 20V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1.5CE220CA

تولید کننده:

Central Semiconductor

توضیحات:

TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 220V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1.5CE24A

تولید کننده:

Central Semiconductor

توضیحات:

TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 24V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1.5CE24CA

تولید کننده:

Central Semiconductor

توضیحات:

TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 24V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1.5CE27A

تولید کننده:

Central Semiconductor

توضیحات:

TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 27V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1.5CE30CA

تولید کننده:

Central Semiconductor

توضیحات:

TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 30V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1.5CE33A

تولید کننده:

Central Semiconductor

توضیحات:

TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 33V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1.5CE350A TR

تولید کننده:

Central Semiconductor

توضیحات:

TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 350V 1500mW Axial
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1.5CE36A

تولید کننده:

Central Semiconductor

توضیحات:

TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 36V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1.5CE36CA

تولید کننده:

Central Semiconductor

توضیحات:

TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 36V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1.5CE39A

تولید کننده:

Central Semiconductor

توضیحات:

TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 39V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1.5CE39CA

تولید کننده:

Central Semiconductor

توضیحات:

TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 39V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1.5CE400A TR

تولید کننده:

Central Semiconductor

توضیحات:

TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 400V 1500mW Axial
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1.5CE51A

تولید کننده:

Central Semiconductor

توضیحات:

TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 51V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1.5CE51CA

تولید کننده:

Central Semiconductor

توضیحات:

TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 51V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1.5CE6.8A

تولید کننده:

Central Semiconductor

توضیحات:

TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 6.8V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1.5CE68A

تولید کننده:

Central Semiconductor

توضیحات:

TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 68V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1.5CE7.5CA

تولید کننده:

Central Semiconductor

توضیحات:

TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 7.5V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی