×

شماره فنی:

PN-DESIGNKIT-22

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Circuit Protection Kits RS-485serial Port- ESD/EFT/Surge
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

PN-DESIGNKIT-23

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Circuit Protection Kits Ethernet Pwr contact Surge Protection
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

PN-DESIGNKIT-25

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Circuit Protection Kits IEEE 1394B Firewire /iLink Protection
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

PN-DESIGNKIT-26

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Circuit Protection Kits CAN-bus Surge Protection
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

PN-DESIGNKIT-27

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Circuit Protection Kits HD-SDI/SDI Coaxial Port
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

PN-DESIGNKIT-28

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Circuit Protection Kits SATA HDD Interface Date&Pwr Protection
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

PN-DESIGNKIT-29

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Circuit Protection Kits LED PWM Dimmer PWM/ Power
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

PN-DESIGNKIT-3

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Circuit Protection Kits USB 2.0
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

PN-DESIGNKIT-30

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Circuit Protection Kits Li-ion Bat Cntroller Overcrnt&ESD Protect
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

PN-DESIGNKIT-31

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Circuit Protection Kits DisplayPort 1.2 ESD Overcurrent Protect
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

PN-DESIGNKIT-32

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Circuit Protection Kits USB 3.0 ESD & Over current Protection
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

PN-DESIGNKIT-33

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Circuit Protection Kits Thunderbolt Port Protection
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

PN-DESIGNKIT-34

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Circuit Protection Kits Ethernet PoE PD Port Protection
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

PN-DESIGNKIT-35

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Circuit Protection Kits Ethernet PoE PSE Port Protection
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

PN-DESIGNKIT-36

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Circuit Protection Kits VDSL Port Driver Side Protection
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

PN-DESIGNKIT-37

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Circuit Protection Kits Satellite Receiver RF Input PortProtect
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

PN-DESIGNKIT-38

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Circuit Protection Kits Negative Battery VOLT SLIC PROTECTION
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

PN-DESIGNKIT-39

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Circuit Protection Kits RJ11sLIC Protection ITU-T DUAL SPLY VOLT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

PN-DESIGNKIT-40

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Circuit Protection Kits T1/E1 Protection GR-1089-CR INTR-BLDG
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

PN-DESIGNKIT-5

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Circuit Protection Kits VHF/UHF Coax ESD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی