×

شماره فنی:

0001.2510.PT

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SPT 5X20 250V 4A PT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2511

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SPT 5X20 250V 5A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2511.PT

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SPT 5X20 250V 5A PT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2511.TR

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SPT 5X20 FUSE 5A T
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2512.TR

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SPT 250V 6.3A PT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2513

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SLOW ACTING 5X20 8A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2513.PT

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SPT 5X20 250V 8A PT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2513.TR

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SPT 5X20 250V 8A PT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2514

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SLOW ACTING 5X20 10A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2514.PT

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SPT 5X20 10A FUSE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2515

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SLOW BLOW 5X20 12.5A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2515.TR

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SPT 5X20 FUSE 12.5AT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2516.PT

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SPT 5X20 FUSE 16A T
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2516.TR

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SPT 5X20 16A PIG TAIL TAPE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2521

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SPT 250V 500mA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2522

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SPT 250V 630mA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2523

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SPT 250V 800mA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2525

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SPT 250V 1.25A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2527

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SPT 6.3X32 250V 2A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2528

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SPT 6.3X32 250V 2.5A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی