×

شماره فنی:

2026-25-C13

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 250V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-25-C18

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 250V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-25-C2

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 250V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-25-C2FLF

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors GAS DISCHARGE TUBE 3POLE 250VOLT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-25-C2LF

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors GAS DISCHARGE TUBE 3POLE 250VOLT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-25-C3

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 250V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-25-C4

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 250V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-25-C8

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 250V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-25-CBLF

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors GAS DISCHARGE TUBE 3POLE 250VOLT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-26-CLF

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors GAS DISCHARGE TUBE 3POLE 260VOLT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-30-C2

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 300V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-30-C2F

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 300V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-30-C2FLF

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors GAS DISCHARGE TUBE 3POLE 300VOLT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-30-C2LF

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors GAS DISCHARGE TUBE 3POLE 300VOLT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-30-C3

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 300V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-30-C4

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 300V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-30-C4LF

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors GAS DISCHARGE TUBE 3POLE 300VOLT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-30-CB

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 300V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-33-C2-M143

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 330V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-33-C2-MSP

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 330V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی