کد فنی قطعه: 2026-25-C13
کارخانه سازنده Bourns
توضیحات :
Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 250V 3POLE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2026-25-C18
کارخانه سازنده Bourns
توضیحات :
Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 250V 3POLE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2026-25-C2
کارخانه سازنده Bourns
توضیحات :
Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 250V 3POLE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2026-25-C2FLF
کارخانه سازنده Bourns
توضیحات :
Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors GAS DISCHARGE TUBE 3POLE 250VOLT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2026-25-C2LF
کارخانه سازنده Bourns
توضیحات :
Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors GAS DISCHARGE TUBE 3POLE 250VOLT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2026-25-C3
کارخانه سازنده Bourns
توضیحات :
Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 250V 3POLE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2026-25-C4
کارخانه سازنده Bourns
توضیحات :
Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 250V 3POLE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2026-25-C8
کارخانه سازنده Bourns
توضیحات :
Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 250V 3POLE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2026-25-CBLF
کارخانه سازنده Bourns
توضیحات :
Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors GAS DISCHARGE TUBE 3POLE 250VOLT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2026-26-CLF
کارخانه سازنده Bourns
توضیحات :
Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors GAS DISCHARGE TUBE 3POLE 260VOLT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2026-30-C2
کارخانه سازنده Bourns
توضیحات :
Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 300V 3POLE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2026-30-C2F
کارخانه سازنده Bourns
توضیحات :
Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 300V 3POLE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2026-30-C2FLF
کارخانه سازنده Bourns
توضیحات :
Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors GAS DISCHARGE TUBE 3POLE 300VOLT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2026-30-C2LF
کارخانه سازنده Bourns
توضیحات :
Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors GAS DISCHARGE TUBE 3POLE 300VOLT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2026-30-C3
کارخانه سازنده Bourns
توضیحات :
Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 300V 3POLE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2026-30-C4
کارخانه سازنده Bourns
توضیحات :
Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 300V 3POLE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2026-30-C4LF
کارخانه سازنده Bourns
توضیحات :
Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors GAS DISCHARGE TUBE 3POLE 300VOLT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2026-30-CB
کارخانه سازنده Bourns
توضیحات :
Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 300V 3POLE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2026-33-C2-M143
کارخانه سازنده Bourns
توضیحات :
Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 330V 3POLE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2026-33-C2-MSP
کارخانه سازنده Bourns
توضیحات :
Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 330V 3POLE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید