کد فنی قطعه: 0001.2510.PT
کارخانه سازنده Schurter
توضیحات :
Cartridge Fuses SPT 5X20 250V 4A PT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0001.2511
کارخانه سازنده Schurter
توضیحات :
Cartridge Fuses SPT 5X20 250V 5A
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0001.2511.PT
کارخانه سازنده Schurter
توضیحات :
Cartridge Fuses SPT 5X20 250V 5A PT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0001.2511.TR
کارخانه سازنده Schurter
توضیحات :
Cartridge Fuses SPT 5X20 FUSE 5A T
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0001.2512.TR
کارخانه سازنده Schurter
توضیحات :
Cartridge Fuses SPT 250V 6.3A PT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0001.2513
کارخانه سازنده Schurter
توضیحات :
Cartridge Fuses SLOW ACTING 5X20 8A
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0001.2513.PT
کارخانه سازنده Schurter
توضیحات :
Cartridge Fuses SPT 5X20 250V 8A PT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0001.2513.TR
کارخانه سازنده Schurter
توضیحات :
Cartridge Fuses SPT 5X20 250V 8A PT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0001.2514
کارخانه سازنده Schurter
توضیحات :
Cartridge Fuses SLOW ACTING 5X20 10A
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0001.2514.PT
کارخانه سازنده Schurter
توضیحات :
Cartridge Fuses SPT 5X20 10A FUSE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0001.2515
کارخانه سازنده Schurter
توضیحات :
Cartridge Fuses SLOW BLOW 5X20 12.5A
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0001.2515.TR
کارخانه سازنده Schurter
توضیحات :
Cartridge Fuses SPT 5X20 FUSE 12.5AT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0001.2516.PT
کارخانه سازنده Schurter
توضیحات :
Cartridge Fuses SPT 5X20 FUSE 16A T
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0001.2516.TR
کارخانه سازنده Schurter
توضیحات :
Cartridge Fuses SPT 5X20 16A PIG TAIL TAPE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0001.2521
کارخانه سازنده Schurter
توضیحات :
Cartridge Fuses SPT 250V 500mA
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0001.2522
کارخانه سازنده Schurter
توضیحات :
Cartridge Fuses SPT 250V 630mA
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0001.2523
کارخانه سازنده Schurter
توضیحات :
Cartridge Fuses SPT 250V 800mA
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0001.2525
کارخانه سازنده Schurter
توضیحات :
Cartridge Fuses SPT 250V 1.25A
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0001.2527
کارخانه سازنده Schurter
توضیحات :
Cartridge Fuses SPT 6.3X32 250V 2A
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0001.2528
کارخانه سازنده Schurter
توضیحات :
Cartridge Fuses SPT 6.3X32 250V 2.5A
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید