×

شماره فنی:

BGF 117 E6328

تولید کننده:

Infineon

توضیحات:

ESD Suppressors Hi-Spd Mini/Micro-SD ESD Protect/EMI Fltr
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BZA462A,125

تولید کننده:

NXP

توضیحات:

ESD Suppressors 6.51V Diode TVS Quad Uni-Dir 24W 6-Pin
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BZA856AVL,115

تولید کننده:

NXP

توضیحات:

ESD Suppressors DIODE ARRAY TAPE-7
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BZG04-100TR3

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 100VOlt 300Watt Glass Passivated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BZG04-10TR

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 10VOlt 300Watt Glass Passivated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BZG04-10TR3

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 10VOlt 300Watt Glass Passivated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BZG04-110TR

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 110VOlt 300Watt Glass Passivated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BZG04-11TR

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 11VOlt 300Watt Glass Passivated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BZG04-11TR3

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 11VOlt 300Watt Glass Passivated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BZG04-120TR3

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 120VOlt 300Watt Glass Passivated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BZG04-12TR

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 12VOlt 300Watt Glass Passivated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BZG04-12TR3

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 12VOlt 300Watt Glass Passivated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BZG04-130TR

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 130VOlt 300Watt Glass Passivated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BZG04-130TR3

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 130VOlt 300Watt Glass Passivated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BZG04-13TR

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 13VOlt 300Watt Glass Passivated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BZG04-13TR3

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 13VOlt 300Watt Glass Passivated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BZG04-150TR

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 150VOlt 300Watt Glass Passivated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BZG04-150TR3

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 150VOlt 300Watt Glass Passivated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BZG04-15TR

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 15VOlt 300Watt Glass Passivated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BZG04-160TR

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

ESD Suppressors 160VOlt 300Watt Glass Passivated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی