کد فنی قطعه: BGF 117 E6328
کارخانه سازنده Infineon
توضیحات :
ESD Suppressors Hi-Spd Mini/Micro-SD ESD Protect/EMI Fltr
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BZA462A,125
کارخانه سازنده NXP
توضیحات :
ESD Suppressors 6.51V Diode TVS Quad Uni-Dir 24W 6-Pin
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BZA856AVL,115
کارخانه سازنده NXP
توضیحات :
ESD Suppressors DIODE ARRAY TAPE-7
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BZG04-100TR3
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 100VOlt 300Watt Glass Passivated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BZG04-10TR
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 10VOlt 300Watt Glass Passivated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BZG04-10TR3
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 10VOlt 300Watt Glass Passivated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BZG04-110TR
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 110VOlt 300Watt Glass Passivated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BZG04-11TR
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 11VOlt 300Watt Glass Passivated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BZG04-11TR3
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 11VOlt 300Watt Glass Passivated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BZG04-120TR3
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 120VOlt 300Watt Glass Passivated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BZG04-12TR
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 12VOlt 300Watt Glass Passivated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BZG04-12TR3
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 12VOlt 300Watt Glass Passivated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BZG04-130TR
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 130VOlt 300Watt Glass Passivated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BZG04-130TR3
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 130VOlt 300Watt Glass Passivated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BZG04-13TR
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 13VOlt 300Watt Glass Passivated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BZG04-13TR3
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 13VOlt 300Watt Glass Passivated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BZG04-150TR
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 150VOlt 300Watt Glass Passivated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BZG04-150TR3
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 150VOlt 300Watt Glass Passivated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BZG04-15TR
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 15VOlt 300Watt Glass Passivated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BZG04-160TR
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
ESD Suppressors 160VOlt 300Watt Glass Passivated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید