×

شماره فنی:

02013A100DAT2A

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 25volts 10pF C0G +/-0.5pF
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02013A100GAT2A

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 25volts 10pF C0G
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02013A100JAT4A

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 25volts 10pF 5% C0G 0201SIZE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02013A100KAT2A

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 25volts 10pF 10% C0G
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02013A101GAT2A

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 25volts 100pF 2% C0G
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02013A101JAT4A

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 25volts 100pF 5% C0G 0201SIZE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02013A101MAT2A

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 25volts 100pF 20% C0G
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02013A110JAT2A

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 25volts 11pF C0G
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02013A120GAT2A

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 12pF 25volts 2% C0G
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02013A120JAT2A

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 25volts 12pF C0G 5%
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02013A120KAT2A

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 25volts 12pF 10% C0G
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02013A130GAT2A

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 25volts 13pF 2% C0G
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02013A140JAT2A

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 25volts 14pF 5% C0G
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02013A150FAT2A

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 25volts 15pF 1% C0G
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02013A150JAQ2A

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 25volts 15pF 5% C0G
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02013A150JAT2A

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 25volts 15pF 5% C0G 5%
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02013A160JAT2A

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 25volts 16pF 5% C0G
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02013A160KAT2A

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 25volts 16pF 10% C0G
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02013A180FAT2A

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 25volts 18pF 1% C0G 0201SIZE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02013A180GA72A

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 25volts 18pF 2% C0G
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی