×

شماره فنی:

EE-SPX742

تولید کننده:

Omron

توضیحات:

Optical Switches, Transmissive, Phototransistor Output 3.6MM SLOT PMS NPN D-ON
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EE-SPX743

تولید کننده:

Omron

توضیحات:

Optical Switches, Transmissive, Phototransistor Output 3.6MM SLOT PMS NPN D-ON
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EE-SPX840

تولید کننده:

Omron

توضیحات:

Optical Switches, Transmissive, Phototransistor Output 3.6MM SLOT PMS NPN L-ON
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EE-SPX841

تولید کننده:

Omron

توضیحات:

Optical Switches, Transmissive, Phototransistor Output 5MM SLOT PMS NPN L-ON
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EE-SPX842

تولید کننده:

Omron

توضیحات:

Optical Switches, Transmissive, Phototransistor Output 3.6MM SLOT PMS NPN L-ON
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EE-SPX843

تولید کننده:

Omron

توضیحات:

Optical Switches, Transmissive, Phototransistor Output 3.6MM SLOT PMS NPN L-ON
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EE-SPY301

تولید کننده:

Omron

توضیحات:

Optical Switches, Reflective, Phototransistor Output PMOD 5mmSD D-ON SS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EE-SPY302

تولید کننده:

Omron

توضیحات:

Optical Switches, Reflective, Phototransistor Output DIFFUSE PMS PMOD 5mm
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EE-SPY311

تولید کننده:

Omron

توضیحات:

Optical Switches, Reflective, Phototransistor Output Dark-on 5mm Side-detecting
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EE-SPY312

تولید کننده:

Omron

توضیحات:

Optical Switches, Reflective, Phototransistor Output Dark-on 5mm Top-detecting
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EE-SPY401

تولید کننده:

Omron

توضیحات:

Optical Switches, Reflective, Phototransistor Output Diffuse 5mm SD L-ON SS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EE-SPY402

تولید کننده:

Omron

توضیحات:

Optical Switches, Reflective, Phototransistor Output 5MM LIGHT-ON REFLECT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EE-SPY411

تولید کننده:

Omron

توضیحات:

Optical Switches, Reflective, Phototransistor Output Light-on 5mm Side-detecting
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EE-SPY412

تولید کننده:

Omron

توضیحات:

Optical Switches, Reflective, Phototransistor Output Light-on 5mm Top-detecting
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EE-SPY414

تولید کننده:

Omron

توضیحات:

Optical Switches, Reflective, Photo IC Output PHOTO MICROSENSOR
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EE-SPY415

تولید کننده:

Omron

توضیحات:

Optical Switches, Reflective, Photo IC Output REFL PHOTO IC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EE-SPY802

تولید کننده:

Omron

توضیحات:

Optical Switches, Reflective, Photo IC Output Wafer Carrier Sensor
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EE-SPZ401A

تولید کننده:

Omron

توضیحات:

Optical Switches, Reflective, Phototransistor Output RETROREFL LIGHT-ON
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EE-SV3-B

تولید کننده:

Omron

توضیحات:

Optical Switches, Transmissive, Phototransistor Output Transmissive PCB 3.4mm slot
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EE-SV3-C

تولید کننده:

Omron

توضیحات:

Optical Switches, Transmissive, Phototransistor Output PHOTO MICROSENSOR
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی