×

شماره فنی:

2026-15-C4

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 150V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-15-C4LF

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors GAS DISCHARGE TUBE 3POLE 150VOLT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-15-C8

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 150V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-15-CB

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 150V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-20-A

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 200V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-20-C

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 200V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-20-C2

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 200V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-20-C2FLF

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors GAS DISCHARGE TUBE 3POLE 200VOLT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-20-CB

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 200V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-23-A

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 230V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-23-ALF

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors GAS DISCHARGE TUBE 3POLE 230VOLT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-23-C2

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 230V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-23-C2F

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 230V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-23-C2LF

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 230V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-23-C3FLF

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors 230volts fail short
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-23-C4LF

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors GAS DISCHARGE TUBE 3POLE 230VOLT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-23-C8

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 230V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-23-CB

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 230V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-23-CLF

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors GAS DISCHARGE TUBE 3POLE 230VOLT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-25-A

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 250V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی