×

شماره فنی:

0001.1030

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SP 6.3X32 F 250V 4A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.1031

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SP 6.3X32 F 250V 5A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.1033

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SP 6.3X32 F 250V 8A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.1034

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SP 6.3X32 F 250V 10A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2021

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Specialty Fuses DT II 2A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2023

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Specialty Fuses DT II 6A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2029

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Specialty Fuses DT III 40A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2501.PT

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SPT 5X20 FUSE 500mAT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2502.PT

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SPT 5X20 FUSE 630mAT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2504

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SPT 5X20 250V 1A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2504.PT

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SPT 5X20 250V 1A PT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2505

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SPT 5X20 250V 1.25A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2506

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SPT 5X20 250V 1.6A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2506.PT

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SPT 5X20 FUSE 1.6A T
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2507

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SPT 5X20 250V 2A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2507.PT

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SPT 5X20 250V 2A PT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2509

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SPT 5X20 250V 3.15A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2509.PT

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SPT 250V 3.15A PT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2509.TR

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SPT 250V 3.15A PT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.2510

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SPT 5X20 250V 4A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی