×

شماره فنی:

107-2009-EV

تولید کننده:

Mountain Switch

توضیحات:

Vibration & Tilt Sensors ROLLING BALL TLT SWT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

107-2010-EV

تولید کننده:

Mountain Switch

توضیحات:

Vibration & Tilt Sensors ROLLING BALL TLT SWT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1-1000288-0

تولید کننده:

Measurement Specialties

توضیحات:

Vibration & Tilt Sensors SDT1-028K
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1-1002150-0

تولید کننده:

Measurement Specialties

توضیحات:

Vibration & Tilt Sensors DT4-028K w/rivets
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1-1002608-0

تولید کننده:

Measurement Specialties

توضیحات:

Vibration & Tilt Sensors DT1 028K
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1-1002908-0

تولید کننده:

Measurement Specialties

توضیحات:

Vibration & Tilt Sensors DT1-028K w/rivets
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1-1002910-0

تولید کننده:

Measurement Specialties

توضیحات:

Vibration & Tilt Sensors LDT1-028K
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2-1002608-0

تولید کننده:

Measurement Specialties

توضیحات:

Vibration & Tilt Sensors DT1-052K
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

28036

تولید کننده:

Parallax

توضیحات:

Vibration & Tilt Sensors 4 DIRECTIONAL TILT SENS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

29132

تولید کننده:

Parallax

توضیحات:

Vibration & Tilt Sensors Sound Impact Sensor
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

605-00004

تولید کننده:

Parallax

توضیحات:

Vibration & Tilt Sensors Piezo Film Vibra Tab Mass from MSIUSA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AHF21

تولید کننده:

Panasonic

توضیحات:

Vibration & Tilt Sensors SENSOR
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AHF22

تولید کننده:

Panasonic

توضیحات:

Vibration & Tilt Sensors SWITCH
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AHF23

تولید کننده:

Panasonic

توضیحات:

Vibration & Tilt Sensors Tip (AHF2) Switch
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

D7A-1

تولید کننده:

Omron

توضیحات:

Vibration & Tilt Sensors SPST-NO 90-170gal Horizontal mount
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

D7A-2

تولید کننده:

Omron

توضیحات:

Vibration & Tilt Sensors SPST-NO 90-170gal Vertical mount
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

D7A-3

تولید کننده:

Omron

توضیحات:

Vibration & Tilt Sensors SPST-NO 90-170gal Chassis mount
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

D7E-1

تولید کننده:

Omron

توضیحات:

Vibration & Tilt Sensors SPST-NC 130-200gal Sealed
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

D7E-2

تولید کننده:

Omron

توضیحات:

Vibration & Tilt Sensors SPST-NC 100-170gal Sealed
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

D7E-3

تولید کننده:

Omron

توضیحات:

Vibration & Tilt Sensors 50-80Deg DETECTION
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی