×

شماره فنی:

PLED5Q12

تولید کننده:

Littelfuse

توضیحات:

LED Protection Devices LED PROTECTOR 5V 500mA QFN
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

PLED6M

تولید کننده:

Littelfuse

توضیحات:

LED Protection Devices LED PROTECTOR 6V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

PLED6Q12

تولید کننده:

Littelfuse

توضیحات:

LED Protection Devices LED PROTECTOR Bi 6V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

PLED6S

تولید کننده:

Littelfuse

توضیحات:

LED Protection Devices LED PROTECTOR Bi 6V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

PLED6SW

تولید کننده:

Littelfuse

توضیحات:

LED Protection Devices 5A 6V WHT Body LED Protectors
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

PLED6US

تولید کننده:

Littelfuse

توضیحات:

LED Protection Devices Uni 6V 2L UNI DO214
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

PLED9Q12

تولید کننده:

Littelfuse

توضیحات:

LED Protection Devices LED PROTECTOR Bi 9V QFN 3X3 2L RoHS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

PLED9S

تولید کننده:

Littelfuse

توضیحات:

LED Protection Devices LED PROTECTOR Bi 9V DO214 2L RoHS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

PLED9SW

تولید کننده:

Littelfuse

توضیحات:

LED Protection Devices 5A 9V WHT Body LED Protectors
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

PLED9US

تولید کننده:

Littelfuse

توضیحات:

LED Protection Devices Uni 9V 2L UNI DO214
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی