×

شماره فنی:

2026-09-C14

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover 100V/s 90V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-09-C18

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover 100V/s 90V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-09-C2

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover 100V/s 90V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-09-C2F

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover 100V/s 90V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-09-C2LF

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover 100V/s 90V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-09-C3

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover 100V/s 90V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-09-C4

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover 100V/s 90V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-09-C4LF

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors GAS DISCHARGE TUBE 3POLE 90VOLT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-09-C8

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover 100V/s 90V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-09-CLF

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors GAS DISCHARGE TUBE 3POLE 90VOLT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-15-A

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 150V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-15-A1

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 150V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-15-A1LF

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors GAS DISCHARGE TUBE 3POLE 150VOLT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-15-C

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 150V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-15-C18

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 150V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-15-C2

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 150V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-15-C2F

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 150V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-15-C2FLF

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors GAS DISCHARGE TUBE 3POLE 150VOLT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-15-C2LF

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors GAS DISCHARGE TUBE 3POLE 150VOLT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-15-C3

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover100V/s 150V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی