×

شماره فنی:

0001.1011

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SP 5X20 F 250V 5A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.1011.PT

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SP 5X20 F 250V 5A PT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.1012

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SP 5X20 F 250V 6.3A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.1012.PT

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SP F 250V 6.3A PT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.1012.TR

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SP F 250V 6.3A PT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.1013

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SP 5X20 F 250V 8A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.1013.PT

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SP 5X20 F 250V 8A PT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.1014.B

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SP 5X20 FUSE 10A F
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.1015.PT

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SP PT 5X20 12.5A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.1016

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SP 5X20 F 250V 16A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.1016.TR

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SP 5X20 FUSE 16A F
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.1021

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SP F 250V 500mA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.1022

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SP F 250V 630mA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.1023

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SP F 250V 800mA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.1024

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SP 6.3X32 F 250V 1A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.1025

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SP F 250V 1.25A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.1026

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SP F 250V 1.6A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.1027

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SP 6.3X32 F 250V 2A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.1028

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SP F 250V 2.5A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.1029

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SP F 250V 3.15A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی