×

شماره فنی:

1-1474644-8

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

FFC / FPC Jumper Cables FSN-21.5A-12
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

15015-0223

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

FFC / FPC Jumper Cables 23C 0.30MM FF JUMPER PREMO-FLEX LGT 2.00"
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

15015-0225

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

FFC / FPC Jumper Cables 25C 0.30MM FF JUMPER PREMO-FLEX LGT 2.00"
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

15015-0227

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

FFC / FPC Jumper Cables 27C 0.30MM FF JUMPER PREMO-FLEX LGT 2.00"
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

15015-0229

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

FFC / FPC Jumper Cables 29C 0.30MM FF JUMPER PREMO-FLEX LGT 2.00"
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

15015-0233

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

FFC / FPC Jumper Cables 33C 0.30MM FF JUMPER PREMO-FLEX LGT 2.00"
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

15015-0239

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

FFC / FPC Jumper Cables 39C 0.30MM FF JUMPER PREMO-FLEX LGT 2.00"
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

15015-0245

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

FFC / FPC Jumper Cables 45C 0.30MM FF JUMPER PREMO-FLEX LGT 2.00"
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

15015-0423

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

FFC / FPC Jumper Cables 23C 0.30MM FF JUMPER PREMO-FLEX LGT 4.00"
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

15015-0425

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

FFC / FPC Jumper Cables 25C 0.30MM FF JUMPER PREMO-FLEX LGT 4.00"
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

15015-0427

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

FFC / FPC Jumper Cables 27C 0.30MM FF JUMPER PREMO-FLEX LGT 4.00"
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

15015-0439

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

FFC / FPC Jumper Cables 39C 0.30MM FF JUMPER PREMO-FLEX LGT 4.00"
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

15015-0445

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

FFC / FPC Jumper Cables 45C 0.30MM FF JUMPER PREMO-FLEX LGT 4.00"
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

15015-0451

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

FFC / FPC Jumper Cables 51C 0.30MM FF JUMPER PREMO-FLEX LGT 4.00"
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

15015-0623

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

FFC / FPC Jumper Cables 23C 0.30MM FF JUMPER PREMO-FLEX LGT 6.00"
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

15015-0625

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

FFC / FPC Jumper Cables 25C 0.30MM FF JUMPER PREMO-FLEX LGT 6.00"
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

15015-0627

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

FFC / FPC Jumper Cables 27C 0.30MM FF JUMPER PREMO-FLEX LGT 6.00"
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

15015-0629

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

FFC / FPC Jumper Cables 29C 0.30MM FF JUMPER PREMO-FLEX LGT 6.00"
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

15015-0633

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

FFC / FPC Jumper Cables 33C 0.30MM FF JUMPER PREMO-FLEX LGT 6.00"
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

15015-0639

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

FFC / FPC Jumper Cables 39C 0.30MM FF JUMPER PREMO-FLEX LGT 6.00"
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی