کد فنی قطعه: 1-1474644-8
کارخانه سازنده TE Connectivity
توضیحات :
FFC / FPC Jumper Cables FSN-21.5A-12
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 15015-0223
کارخانه سازنده Molex
توضیحات :
FFC / FPC Jumper Cables 23C 0.30MM FF JUMPER PREMO-FLEX LGT 2.00"
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 15015-0225
کارخانه سازنده Molex
توضیحات :
FFC / FPC Jumper Cables 25C 0.30MM FF JUMPER PREMO-FLEX LGT 2.00"
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 15015-0227
کارخانه سازنده Molex
توضیحات :
FFC / FPC Jumper Cables 27C 0.30MM FF JUMPER PREMO-FLEX LGT 2.00"
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 15015-0229
کارخانه سازنده Molex
توضیحات :
FFC / FPC Jumper Cables 29C 0.30MM FF JUMPER PREMO-FLEX LGT 2.00"
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 15015-0233
کارخانه سازنده Molex
توضیحات :
FFC / FPC Jumper Cables 33C 0.30MM FF JUMPER PREMO-FLEX LGT 2.00"
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 15015-0239
کارخانه سازنده Molex
توضیحات :
FFC / FPC Jumper Cables 39C 0.30MM FF JUMPER PREMO-FLEX LGT 2.00"
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 15015-0245
کارخانه سازنده Molex
توضیحات :
FFC / FPC Jumper Cables 45C 0.30MM FF JUMPER PREMO-FLEX LGT 2.00"
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 15015-0423
کارخانه سازنده Molex
توضیحات :
FFC / FPC Jumper Cables 23C 0.30MM FF JUMPER PREMO-FLEX LGT 4.00"
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 15015-0425
کارخانه سازنده Molex
توضیحات :
FFC / FPC Jumper Cables 25C 0.30MM FF JUMPER PREMO-FLEX LGT 4.00"
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 15015-0427
کارخانه سازنده Molex
توضیحات :
FFC / FPC Jumper Cables 27C 0.30MM FF JUMPER PREMO-FLEX LGT 4.00"
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 15015-0439
کارخانه سازنده Molex
توضیحات :
FFC / FPC Jumper Cables 39C 0.30MM FF JUMPER PREMO-FLEX LGT 4.00"
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 15015-0445
کارخانه سازنده Molex
توضیحات :
FFC / FPC Jumper Cables 45C 0.30MM FF JUMPER PREMO-FLEX LGT 4.00"
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 15015-0451
کارخانه سازنده Molex
توضیحات :
FFC / FPC Jumper Cables 51C 0.30MM FF JUMPER PREMO-FLEX LGT 4.00"
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 15015-0623
کارخانه سازنده Molex
توضیحات :
FFC / FPC Jumper Cables 23C 0.30MM FF JUMPER PREMO-FLEX LGT 6.00"
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 15015-0625
کارخانه سازنده Molex
توضیحات :
FFC / FPC Jumper Cables 25C 0.30MM FF JUMPER PREMO-FLEX LGT 6.00"
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 15015-0627
کارخانه سازنده Molex
توضیحات :
FFC / FPC Jumper Cables 27C 0.30MM FF JUMPER PREMO-FLEX LGT 6.00"
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 15015-0629
کارخانه سازنده Molex
توضیحات :
FFC / FPC Jumper Cables 29C 0.30MM FF JUMPER PREMO-FLEX LGT 6.00"
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 15015-0633
کارخانه سازنده Molex
توضیحات :
FFC / FPC Jumper Cables 33C 0.30MM FF JUMPER PREMO-FLEX LGT 6.00"
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 15015-0639
کارخانه سازنده Molex
توضیحات :
FFC / FPC Jumper Cables 39C 0.30MM FF JUMPER PREMO-FLEX LGT 6.00"
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید