×

شماره فنی:

006200067012800

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

FFC & FPC Connectors 6P 1mm ZIF FFC/FPC R/A THRU HOLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

006200067022800

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

FFC & FPC Connectors 6P 1mm ZIF FFC/FPC R/A THRU HOLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

006200097012800+

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

FFC & FPC Connectors 1MM 9 POS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

006200147012800+

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

FFC & FPC Connectors 14P RA ZIF SMT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

006200307012800

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

FFC & FPC Connectors 30P ZIF R/A SMT DIP THRU HOLE SLD LK
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

006200505130000+

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

FFC & FPC Connectors 5P 24.0mm ZIF CONN R/A, SLIDE LOCK TYPE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

006200506130000+

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

FFC & FPC Connectors 6P 24.0mm ZIF CONN R/A, SLIDE LOCK TYPE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

006200509130000+

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

FFC & FPC Connectors 9P 1.0mm R/A SMT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

006200510130000

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

FFC & FPC Connectors 10P 1mm ZIF FFC/FPC R/A SMT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

006200512230000

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

FFC & FPC Connectors 12P 1mm ZIF FFC/FPC R/A SMT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

006200516250000+

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

FFC & FPC Connectors 16P 1.00 mm ZIF RIGHT ANGLE SMT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

006200530430000

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

FFC & FPC Connectors 30P 1.00 mm ZIF RIGHT ANGLE SMT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

006200530430000+

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

FFC & FPC Connectors 30P 1.00 mm ZIF RIGHT ANGLE SMT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

006207332915000+

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

FFC & FPC Connectors 15P 1.25 mm LIF STRAIGHT ANGLE SMT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

006207341914000

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

FFC & FPC Connectors 14P 1.25 mm LIF RIGHT ANGLE SMT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

006207341914000+

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

FFC & FPC Connectors 14P 1.25 mm LIF RIGHT ANGLE SMT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

006208000107001+

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

FFC & FPC Connectors 7P VERT, THRU HOLE ZIF, SGL SD CONTCT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

006208000130001+

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

FFC & FPC Connectors 30P VERT, THRU HOLE ZIF, SGL SD CONTCT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

006208010110001+

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

FFC & FPC Connectors 10P VERT, THRU HOLE ZIF, SGL SD CONTCT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

006208500006000+

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

FFC & FPC Connectors CONNECTOR FPC 1.0MM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی