کد فنی قطعه: 006200067012800
کارخانه سازنده AVX
توضیحات :
FFC & FPC Connectors 6P 1mm ZIF FFC/FPC R/A THRU HOLE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 006200067022800
کارخانه سازنده AVX
توضیحات :
FFC & FPC Connectors 6P 1mm ZIF FFC/FPC R/A THRU HOLE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 006200097012800+
کارخانه سازنده AVX
توضیحات :
FFC & FPC Connectors 1MM 9 POS
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 006200147012800+
کارخانه سازنده AVX
توضیحات :
FFC & FPC Connectors 14P RA ZIF SMT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 006200307012800
کارخانه سازنده AVX
توضیحات :
FFC & FPC Connectors 30P ZIF R/A SMT DIP THRU HOLE SLD LK
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 006200505130000+
کارخانه سازنده AVX
توضیحات :
FFC & FPC Connectors 5P 24.0mm ZIF CONN R/A, SLIDE LOCK TYPE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 006200506130000+
کارخانه سازنده AVX
توضیحات :
FFC & FPC Connectors 6P 24.0mm ZIF CONN R/A, SLIDE LOCK TYPE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 006200509130000+
کارخانه سازنده AVX
توضیحات :
FFC & FPC Connectors 9P 1.0mm R/A SMT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 006200510130000
کارخانه سازنده AVX
توضیحات :
FFC & FPC Connectors 10P 1mm ZIF FFC/FPC R/A SMT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 006200512230000
کارخانه سازنده AVX
توضیحات :
FFC & FPC Connectors 12P 1mm ZIF FFC/FPC R/A SMT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 006200516250000+
کارخانه سازنده AVX
توضیحات :
FFC & FPC Connectors 16P 1.00 mm ZIF RIGHT ANGLE SMT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 006200530430000
کارخانه سازنده AVX
توضیحات :
FFC & FPC Connectors 30P 1.00 mm ZIF RIGHT ANGLE SMT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 006200530430000+
کارخانه سازنده AVX
توضیحات :
FFC & FPC Connectors 30P 1.00 mm ZIF RIGHT ANGLE SMT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 006207332915000+
کارخانه سازنده AVX
توضیحات :
FFC & FPC Connectors 15P 1.25 mm LIF STRAIGHT ANGLE SMT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 006207341914000
کارخانه سازنده AVX
توضیحات :
FFC & FPC Connectors 14P 1.25 mm LIF RIGHT ANGLE SMT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 006207341914000+
کارخانه سازنده AVX
توضیحات :
FFC & FPC Connectors 14P 1.25 mm LIF RIGHT ANGLE SMT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 006208000107001+
کارخانه سازنده AVX
توضیحات :
FFC & FPC Connectors 7P VERT, THRU HOLE ZIF, SGL SD CONTCT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 006208000130001+
کارخانه سازنده AVX
توضیحات :
FFC & FPC Connectors 30P VERT, THRU HOLE ZIF, SGL SD CONTCT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 006208010110001+
کارخانه سازنده AVX
توضیحات :
FFC & FPC Connectors 10P VERT, THRU HOLE ZIF, SGL SD CONTCT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 006208500006000+
کارخانه سازنده AVX
توضیحات :
FFC & FPC Connectors CONNECTOR FPC 1.0MM
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید