×

شماره فنی:

0402ESDA-MLP1

تولید کننده:

Cooper Bussmann

توضیحات:

ESD Suppressors PolySurg 0402 35V .05pF
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0402ESDA-MLP7

تولید کننده:

Cooper Bussmann

توضیحات:

ESD Suppressors ESD 30VDC 0402sMD SUPPRESSOR
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0603ESDA2-TR2

تولید کننده:

Cooper Bussmann

توضیحات:

ESD Suppressors 0603 CERAMIC SUR 6X SUPPRESSOR
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0603ESDA-MLP7

تولید کننده:

Cooper Bussmann

توضیحات:

ESD Suppressors PolySurg 0603 35V .05pf
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

41206ESDA-TR1

تولید کننده:

Cooper Bussmann

توضیحات:

ESD Suppressors SURGX 4 Element Array Pol
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

42510ESDA-TR1

تولید کننده:

Cooper Bussmann

توضیحات:

ESD Suppressors HDMI 4 LINE ARRAY 2510SIZE 7IN REEL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B72500D0050A060

تولید کننده:

EPCOS

توضیحات:

ESD Suppressors 0603 30volts-1A Ceradiode CDS3C05GTA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B72500D0050H160

تولید کننده:

EPCOS

توضیحات:

ESD Suppressors 0603 5.6V Cerdiod CDS3C05HDMI1
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B72500D0090A060

تولید کننده:

EPCOS

توضیحات:

ESD Suppressors Varistor CDS3C09GTA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B72500D150A60

تولید کننده:

EPCOS

توضیحات:

ESD Suppressors 0603 15Vdc 30A CeraDiode CDS3C15GTA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B72500D160H60

تولید کننده:

EPCOS

توضیحات:

ESD Suppressors 0603 16Vdc 3pF CeraDiode CDS3C16GTH
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B72500D200A60

تولید کننده:

EPCOS

توضیحات:

ESD Suppressors 0603 20Vdc 56pF Ceradiode CDS3C20GTA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B72500D200A60V7

تولید کننده:

EPCOS

توضیحات:

ESD Suppressors CeraDiode CDS3C20GTA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B72500D200A60V9

تولید کننده:

EPCOS

توضیحات:

ESD Suppressors CeraDiode CDS3C20GTA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B72500D300H60

تولید کننده:

EPCOS

توضیحات:

ESD Suppressors 0603 30Vdc 10pF CeraDiode CDS3C30GTH
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B72500D50A60

تولید کننده:

EPCOS

توضیحات:

ESD Suppressors CeraDiode CDS3C05GTA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B72500D50H160

تولید کننده:

EPCOS

توضیحات:

ESD Suppressors 0201 66volts-1A .6pF
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B72500D90A60

تولید کننده:

EPCOS

توضیحات:

ESD Suppressors CeraDiode CDS3C09GTA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B72570D120A60

تولید کننده:

EPCOS

توضیحات:

ESD Suppressors 1003 12Vdc 82pF CeraDiode CDS4C12GTA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B72570D160H60

تولید کننده:

EPCOS

توضیحات:

ESD Suppressors 1003 16Vdc 3pF Ceradiode CDS4C16GTH
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی