×

شماره فنی:

AD8122ACPZ

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Equalizers Trple Diff Rcvr w/ 300m Adj Cble
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AD8122ACPZ-R7

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Equalizers Trple Diff Rcvr w/ 300m Adj Cble
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AD8124ACPZ

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Equalizers Trple Diff Rcvr w/ 200m Adj Cble
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AD8124ACPZ-R7

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Equalizers Trple Diff Rcvr w/ 200m Adj Cble
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AD8192ACPZ

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Equalizers 2:1 HDMI/DVI Switch w/ Equalization
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AD8192ACPZ-RL7

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Equalizers 2:1 HDMI/DVI Switch w/ Equalization
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AD8194ACPZ

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Equalizers 2:1 TMDS Switch Buffered w/ Equal
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AD8194ACPZ-R7

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Equalizers 2:1 TMDS Switch Buffered w/ Equal
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AD8195ACPZ

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Equalizers 1:1 HDMI/DVI Buffer w/ Equalization
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AD8195ACPZ-R7

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Equalizers 1:1 HDMI/DVI Buffer w/ Equalization
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AD8196ACPZ

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Equalizers 2:1 HDMI/DVI Switch w/ Equalization
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AD8196ACPZ-R7

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Equalizers 2:1 HDMI/DVI Switch w/ Equalization
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AD8197AASTZ

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Equalizers 4:1 HDMI/DVI Switch w/ Equalization
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AD8197AASTZ-RL

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Equalizers 4:1 HDMI/DVI Switch w/ Equalization
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AD8197ASTZ

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Equalizers 4:1 HDMI/DVI Switch w/ Equalization
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AD8197BASTZ

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Equalizers 4:1 HDMI/DVI Switch w/ Equalization
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ADN8102ACPZ-R7

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Equalizers Quad Bidirectional Cable Equalizer
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ADV3002BSTZ-RL

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Equalizers IC HDMI 4:1 w/EDID Replictor Switch
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ADV3003ACPZ

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Equalizers IC HDMI/DVI TMDS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ADV3003ACPZ-R7

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Equalizers IC HDMI/DVI TMDS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی