×

شماره فنی:

238169190001

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

Industrial Humidity Sensors Humidity Sensor
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

27920

تولید کننده:

Parallax

توضیحات:

Board Mount Humidity Sensors Humidity Sensor HS1101
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CC2A23

تولید کننده:

GE Measurement & Control

توضیحات:

Board Mount Humidity Sensors A 2% 3.3V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CC2A25

تولید کننده:

GE Measurement & Control

توضیحات:

Board Mount Humidity Sensors A 2% 5V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CC2A33

تولید کننده:

GE Measurement & Control

توضیحات:

Board Mount Humidity Sensors A 3% 3.3V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CC2A35

تولید کننده:

GE Measurement & Control

توضیحات:

Board Mount Humidity Sensors A 3% 5v
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CC2D23

تولید کننده:

GE Measurement & Control

توضیحات:

Board Mount Humidity Sensors D 2% 3.3V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CC2D23S

تولید کننده:

GE Measurement & Control

توضیحات:

Board Mount Humidity Sensors D Sleep 2% 3.3V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CC2D25

تولید کننده:

GE Measurement & Control

توضیحات:

Board Mount Humidity Sensors D 2% 5V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CC2D25S

تولید کننده:

GE Measurement & Control

توضیحات:

Board Mount Humidity Sensors D Sleep 2% 5V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CC2D33

تولید کننده:

GE Measurement & Control

توضیحات:

Board Mount Humidity Sensors D 3% 3.3V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CC2D33S

تولید کننده:

GE Measurement & Control

توضیحات:

Board Mount Humidity Sensors D Sleep 3% 3.3V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CC2D35

تولید کننده:

GE Measurement & Control

توضیحات:

Board Mount Humidity Sensors D 3% 5V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CC2D35S

تولید کننده:

GE Measurement & Control

توضیحات:

Board Mount Humidity Sensors D Sleep 3% 5V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CHS-MSS

تولید کننده:

TDK

توضیحات:

Industrial Humidity Sensors 20-85% RH, 7VOlts (In)/0-1VOlt (Out)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CHS-UGS

تولید کننده:

TDK

توضیحات:

Industrial Humidity Sensors 5-95% RH, 5VOlts (In)/0-1VOlt (Out)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CHS-UPR

تولید کننده:

TDK

توضیحات:

Industrial Humidity Sensors 5-95% RH, 5VOlts (In)/0-1VOlt (Out)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CHS-UPS

تولید کننده:

TDK

توضیحات:

Industrial Humidity Sensors 5-95% RH, 5VOlts (In)/0-1VOlt (Out)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

DE800.A.1

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Air Quality Sensors Board Interface KGZ/GMS 0-25%
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

DE800.A.1.NF

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Air Quality Sensors GAS SENSORS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی