کد فنی قطعه: 033269
کارخانه سازنده congatec
توضیحات :
Development Boards & Kits - x86 EVAL CARRIER BOARD FOR ETX
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 040-0002
کارخانه سازنده Rabbit Semiconductor
توضیحات :
Processor Accessories TEXTBOOK EMBEDDED
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1.xx.01
کارخانه سازنده Segger Microcontroller
توضیحات :
Development Software embOS SOL
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1.xx.04
کارخانه سازنده Segger Microcontroller
توضیحات :
Development Software embOS SSL
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1000-TCB1C470
کارخانه سازنده Silicon Laboratories
توضیحات :
RF Development Tools Test Card Sngle Switch Antenna
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1000-TCB1C915
کارخانه سازنده Silicon Laboratories
توضیحات :
RF Development Tools Test Card Sngle Switch Antenna
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 100-2520-2
کارخانه سازنده Bluetechnix
توضیحات :
Daughter Cards & OEM Boards EXT-SBC-i.MX51-EXP
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 100-2524-1
کارخانه سازنده Bluetechnix
توضیحات :
Daughter Cards & OEM Boards EXT-SBC-i.MX51-COMM
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1002-TCB1D434
کارخانه سازنده Silicon Laboratories
توضیحات :
RF Development Tools Test Card Tied Antenna
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 100-3020-1
کارخانه سازنده Bluetechnix
توضیحات :
Development Boards & Kits - Other Processors Blackfin Dev Starter w/CM-BF537
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 100-3040-1
کارخانه سازنده Bluetechnix
توضیحات :
Development Boards & Kits - Other Processors Blackfin Dev Starter w/CM-BF548
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 100-4124-1
کارخانه سازنده Bluetechnix
توضیحات :
Development Boards & Kits - ARM i.MX53 Dev Starter w/CM-i.MX53ind.
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1004-TCB1D868
کارخانه سازنده Silicon Laboratories
توضیحات :
RF Development Tools Test Card Tied Antenna
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 101-0007
کارخانه سازنده Rabbit Semiconductor
توضیحات :
Processor Accessories DC 9/10 CBL Kit
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 101-0021
کارخانه سازنده Rabbit Semiconductor
توضیحات :
Daughter Cards & OEM Boards A/D12 Exp Board
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 101-0251
کارخانه سازنده Rabbit Semiconductor
توضیحات :
Processor Accessories CHAR 4X20LCD/ 4X6KEY W/BL
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 101-0306
کارخانه سازنده Rabbit Semiconductor
توضیحات :
Development Boards & Kits - Other Processors Rabbit OP7100 TOOL KIT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 101-0318
کارخانه سازنده Rabbit Semiconductor
توضیحات :
Processor Accessories PWR SUPPLY 24V 1.1A
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 101-0391
کارخانه سازنده Rabbit Semiconductor
توضیحات :
Daughter Cards & OEM Boards SR9220 8in/ 8 out
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 101-0406
کارخانه سازنده Rabbit Semiconductor
توضیحات :
Development Boards & Kits - Other Processors Cloning Board
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید