×

شماره فنی:

1200P08-U

تولید کننده:

THAT Corporation

توضیحات:

Differential Amplifiers High-CMRR Bal Input Line Rec. 0dB DIP-8
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1200S08-U

تولید کننده:

THAT Corporation

توضیحات:

Differential Amplifiers High-CMRR Bal Input Line Rec. 0dB SO-8
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1203P08-U

تولید کننده:

THAT Corporation

توضیحات:

Differential Amplifiers High-CMRR Bal Input Line Rec. -3dB DIP-8
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1206P08-U

تولید کننده:

THAT Corporation

توضیحات:

Differential Amplifiers High-CMRR Bal Input Line Rec. -6dB DIP-8
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1206S08-U

تولید کننده:

THAT Corporation

توضیحات:

Differential Amplifiers High-CMRR Bal Input Line Rec. -6dB SO-8
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1240P08-U

تولید کننده:

THAT Corporation

توضیحات:

Differential Amplifiers Balanced Input Line Receiver 0dB DIP-8
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1240S08-U

تولید کننده:

THAT Corporation

توضیحات:

Differential Amplifiers Balanced Input Line Receiver 0dB SO-8
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1243P08-U

تولید کننده:

THAT Corporation

توضیحات:

Differential Amplifiers Balanced Input Line Receiver -3dB DIP-8
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1243S08-U

تولید کننده:

THAT Corporation

توضیحات:

Differential Amplifiers Balanced Input Line Receiver -3dB SO-8
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1246S08-U

تولید کننده:

THAT Corporation

توضیحات:

Differential Amplifiers Balanced Input Line Receiver -6dB SO-8
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

15C01C-TB-E

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Power Amplifiers BIP NPN 0.7A 15V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2180AL08-U

تولید کننده:

THAT Corporation

توضیحات:

Operational Amplifiers - Op Amps Pre-Trimmed VCA SIP-8
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2181AL08-U

تولید کننده:

THAT Corporation

توضیحات:

Operational Amplifiers - Op Amps Trimmable VCA SIP-8
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2181BS08-U

تولید کننده:

THAT Corporation

توضیحات:

Operational Amplifiers - Op Amps Trimmable VCA .008% THD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2181CL08-U

تولید کننده:

THAT Corporation

توضیحات:

Operational Amplifiers - Op Amps Trimmable VCA SIP-8
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2181CS08-U

تولید کننده:

THAT Corporation

توضیحات:

Operational Amplifiers - Op Amps Trimmable VCA .02% THD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

4301AP20-I

تولید کننده:

THAT Corporation

توضیحات:

Special Purpose Amplifiers Analog Dynamics Processor DIP-20
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

4301M30-I

تولید کننده:

THAT Corporation

توضیحات:

Special Purpose Amplifiers Analog Dynamics Processor SO-30
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

4301P20-I

تولید کننده:

THAT Corporation

توضیحات:

Special Purpose Amplifiers Analog Dynamics Processor DIP-20
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

4305Q16-U

تولید کننده:

THAT Corporation

توضیحات:

Special Purpose Amplifiers Pre-Trimmed Analog Engine IC - QSOP16
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی