×

شماره فنی:

101-115-6110-EV

تولید کننده:

Mountain Switch

توضیحات:

Encoders 1mA PUSH 220gf 12 PULSE 24 DETENTS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

101-115-6191-EV

تولید کننده:

Mountain Switch

توضیحات:

Encoders 1mA PUSH 220gf 12 PULSE 24 DETENTS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

101-5413-EV

تولید کننده:

Mountain Switch

توضیحات:

Encoders 6 PULSE/12 DETENT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

101-5433-EV

تولید کننده:

Mountain Switch

توضیحات:

Encoders 12 PULSE/24 DETENT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

101-5434-EV

تولید کننده:

Mountain Switch

توضیحات:

Encoders 12 PULSE/24 DETENT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

101-5437-EV

تولید کننده:

Mountain Switch

توضیحات:

Encoders 12 PULSE/24 DETENT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

101-5439-EV

تولید کننده:

Mountain Switch

توضیحات:

Encoders 12 PULSE/24 DETENT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

101-5448-EV

تولید کننده:

Mountain Switch

توضیحات:

Encoders 12 PULSE/24 DETENT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1-1393048-6

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Encoders V23529A1111C215= SUB D STIFTLEI
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2710314

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Encoders MCR-SL-D-SPA-UI
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

27805

تولید کننده:

Parallax

توضیحات:

Encoders Rotary Encoder
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

288T232R161A2

تولید کننده:

CTS

توضیحات:

Encoders 16COM (4 Pulses) 2 bit binary
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

288V232F161B2

تولید کننده:

CTS

توضیحات:

Encoders Bush .25" 1" shft Flat 16COM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

288X232R161B2

تولید کننده:

CTS

توضیحات:

Encoders Bush .25" 1" shft Round 16COM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

290VAA5F201A1

تولید کننده:

CTS

توضیحات:

Encoders 15mm Flatted No Detent Encdr
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

290VAA5F201A2

تولید کننده:

CTS

توضیحات:

Encoders 15mm Flatted 20 Detents Encdr
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

290VAA5F201B1

تولید کننده:

CTS

توضیحات:

Encoders 15mm Flatted No Detent Encdr
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

290VAA5F201B2

تولید کننده:

CTS

توضیحات:

Encoders 15mm Flatted 20 Detent Encdr
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

290VAB0F201A2

تولید کننده:

CTS

توضیحات:

Encoders 20COM 2 bit Flatten W/O switch
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

290VAB0F201B2

تولید کننده:

CTS

توضیحات:

Encoders 20COM 2 bit Flatten Momentary switch
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی