×

شماره فنی:

0067001002

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

EMI Connector Gaskets & Grounding Pads L 16"xW .32"xH .11" SLOT MOUNT (RCC)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0067001102

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

EMI Connector Gaskets & Grounding Pads L 16"xW .60"xH .22" SLOT MOUNT (RCC)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0067005602

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

EMI Connector Gaskets & Grounding Pads L 16"xW .32"xH .11" VARI SLOT MNT (RCC)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0077002602

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

EMI Connector Gaskets & Grounding Pads L.975"xW.13"xH.37" SLOT MOUNT (BeCu)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0077002902

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

EMI Connector Gaskets & Grounding Pads L.343"xW.32"xH.80" SLOT MOUNT (BeCu)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0077003702

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

EMI Connector Gaskets & Grounding Pads L1.48"xW.12"xH.31" SLOT MOUNT (BeCu)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0077004102

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

EMI Connector Gaskets & Grounding Pads L.543"xW.28"xH .11" SLOT MOUNT (BeCu)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0077005602

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

EMI Connector Gaskets & Grounding Pads L 16"xW .32"xH .11" VARI SLOT MNT BeCu
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0077005702

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

EMI Connector Gaskets & Grounding Pads L 16"xW .60"xH .22" VARI SLOT MNT BeCu
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0077007502

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

EMI Connector Gaskets & Grounding Pads L 16"xW .325"xH .10" DUAL SLOT (BeCu)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0077007702

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

EMI Connector Gaskets & Grounding Pads L16"xW.191"xH.065" COMPACT PCI (BeCu)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0077009802

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

EMI Connector Gaskets & Grounding Pads L14.59"xW.32"xH.11" ALTERNATE SLOT BeCu
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0078001402

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

EMI Connector Gaskets & Grounding Pads EMI Gasket
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0087038002

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

EMI Connector Gaskets & Grounding Pads L 16"xW .19"xH .09" CONTACT STRIP (RCC)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0087055502

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

EMI Connector Gaskets & Grounding Pads L 24"xW .34"xH.07" TWIST SERIES (RCC)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0087065502

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

EMI Connector Gaskets & Grounding Pads L 12"xW .305"xH .07" CLIP PERPNDCLR (RCC)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0087065602

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

EMI Connector Gaskets & Grounding Pads L 16"xW .544"xH .25" CLIP PERPNDCLR (RCC)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0087091502

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

EMI Connector Gaskets & Grounding Pads L 15"xW .45"xH .14" SOLIDTOP SYMTRCL RCC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0095100100

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

EMI Connector Gaskets & Grounding Pads BPGK,1S,SS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0097010505

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

EMI Connector Gaskets & Grounding Pads CSTR,STR,CdY
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی