×

شماره فنی:

033269

تولید کننده:

congatec

توضیحات:

Development Boards & Kits - x86 EVAL CARRIER BOARD FOR ETX
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

040-0002

تولید کننده:

Rabbit Semiconductor

توضیحات:

Processor Accessories TEXTBOOK EMBEDDED
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1.xx.01

تولید کننده:

Segger Microcontroller

توضیحات:

Development Software embOS SOL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1.xx.04

تولید کننده:

Segger Microcontroller

توضیحات:

Development Software embOS SSL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1000-TCB1C470

تولید کننده:

Silicon Laboratories

توضیحات:

RF Development Tools Test Card Sngle Switch Antenna
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1000-TCB1C915

تولید کننده:

Silicon Laboratories

توضیحات:

RF Development Tools Test Card Sngle Switch Antenna
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

100-1214-1

تولید کننده:

Bluetechnix

توضیحات:

System-On-Modules - SOM eCM-BF561-C-C Q25S128F32
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

100-1215-1

تولید کننده:

Bluetechnix

توضیحات:

System-On-Modules - SOM eCM-BF561-C-I Q25S128F32
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

100-1221-3

تولید کننده:

Bluetechnix

توضیحات:

System-On-Modules - SOM CM-BF537-C-C Q25S32F4
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

100-1225-1

تولید کننده:

Bluetechnix

توضیحات:

System-On-Modules - SOM TCM-BF537-C-I Q25S32F8
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

100-1241-1

تولید کننده:

Bluetechnix

توضیحات:

System-On-Modules - SOM CM-BF548-C-C Q25S64F8
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

100-1471-2

تولید کننده:

Bluetechnix

توضیحات:

System-On-Modules - SOM CM-i.MX53-C-C Q24S1024F4N2048
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

100-2520-2

تولید کننده:

Bluetechnix

توضیحات:

Daughter Cards & OEM Boards EXT-SBC-i.MX51-EXP
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

100-2524-1

تولید کننده:

Bluetechnix

توضیحات:

Daughter Cards & OEM Boards EXT-SBC-i.MX51-COMM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1002-TCB1D434

تولید کننده:

Silicon Laboratories

توضیحات:

RF Development Tools Test Card Tied Antenna
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

100-3020-1

تولید کننده:

Bluetechnix

توضیحات:

Development Boards & Kits - Other Processors Blackfin Dev Starter w/CM-BF537
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

100-3040-1

تولید کننده:

Bluetechnix

توضیحات:

Development Boards & Kits - Other Processors Blackfin Dev Starter w/CM-BF548
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

100-3200-2

تولید کننده:

Bluetechnix

توضیحات:

Optical Sensor Modules ISM-MT9M025-Mono
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

100-3202-2

تولید کننده:

Bluetechnix

توضیحات:

Optical Sensor Modules ISM-MT9M131-Color
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

100-3204-2

تولید کننده:

Bluetechnix

توضیحات:

Optical Sensor Modules ISM-MT9P031-Color
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی