کد فنی قطعه: 4168400XX-3
کارخانه سازنده Digital View
توضیحات :
LCD Drivers AVP-1280 Contr Dual NTSC/PAL
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 4168900XX-3
کارخانه سازنده Digital View
توضیحات :
LCD Drivers Dual Channel 2Watt S-Video / VGA
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 4172100XX-3
کارخانه سازنده Digital View
توضیحات :
LCD Drivers SVX-1920 Controller
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 4172200XX-3
کارخانه سازنده Digital View
توضیحات :
LCD Drivers AVP-1600 Controller
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 5871800xx-3
کارخانه سازنده Digital View
توضیحات :
Display Drivers & Controllers RemotePlayer 500
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 5871801xx-3
کارخانه سازنده Digital View
توضیحات :
Display Drivers & Controllers ViewStream 500
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AAT1231ITP-T1
کارخانه سازنده Skyworks
توضیحات :
LED Lighting Drivers Step-Up for White LED Backlight Apps
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AAT1235IRN-T1
کارخانه سازنده Skyworks
توضیحات :
LED Lighting Drivers Hi Efficiency White LED Driver
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AAT1270IFO-T1
کارخانه سازنده Skyworks
توضیحات :
LED Lighting Drivers 1A Boost Current Regulator
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AAT2803ISK-4.5-T1
کارخانه سازنده Skyworks
توضیحات :
LED Display Drivers 6-Ch White LED Back- light Charge Pump
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AAT3110IGU-5-T1
کارخانه سازنده Skyworks
توضیحات :
LED Lighting Drivers MicroPower Regulated Charge Pump
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AAT3110IJS-4.5-T1
کارخانه سازنده Skyworks
توضیحات :
LED Lighting Drivers MicroPower Regulated Charge Pump
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AAT3110IJS-5.0-T1
کارخانه سازنده Skyworks
توضیحات :
LED Lighting Drivers MicroPower Regulated Charge Pump
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AAT3110IJS-5-T1
کارخانه سازنده Skyworks
توضیحات :
LED Lighting Drivers MicroPower Regulated Charge Pump
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AAT3111IGU-3.6-T1
کارخانه سازنده Skyworks
توضیحات :
LED Lighting Drivers MicroPower Regulated Charge Pump
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AAT3111IJS-3.3-T1
کارخانه سازنده Skyworks
توضیحات :
LED Lighting Drivers MicroPower Regulated Charge Pump
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AAT3111IJS-3.6-T1
کارخانه سازنده Skyworks
توضیحات :
LED Lighting Drivers MicroPower Regulated Charge Pump
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AAT3112IVN-5.0-T1
کارخانه سازنده Skyworks
توضیحات :
LED Lighting Drivers 500mA Hi-Efficiency Charge Pump
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AAT3119IJS-4.5-T1
کارخانه سازنده Skyworks
توضیحات :
LED Lighting Drivers High Efficiency 2X Charge Pump
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AAT3120ITP-T1
کارخانه سازنده Skyworks
توضیحات :
LED Lighting Drivers 3-Channel Charge Pump
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید