×

شماره فنی:

4168400XX-3

تولید کننده:

Digital View

توضیحات:

LCD Drivers AVP-1280 Contr Dual NTSC/PAL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

4168900XX-3

تولید کننده:

Digital View

توضیحات:

LCD Drivers Dual Channel 2Watt S-Video / VGA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

4172100XX-3

تولید کننده:

Digital View

توضیحات:

LCD Drivers SVX-1920 Controller
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

4172200XX-3

تولید کننده:

Digital View

توضیحات:

LCD Drivers AVP-1600 Controller
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

5871800xx-3

تولید کننده:

Digital View

توضیحات:

Display Drivers & Controllers RemotePlayer 500
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

5871801xx-3

تولید کننده:

Digital View

توضیحات:

Display Drivers & Controllers ViewStream 500
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AAT1231ITP-T1

تولید کننده:

Skyworks

توضیحات:

LED Lighting Drivers Step-Up for White LED Backlight Apps
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AAT1235IRN-T1

تولید کننده:

Skyworks

توضیحات:

LED Lighting Drivers Hi Efficiency White LED Driver
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AAT1270IFO-T1

تولید کننده:

Skyworks

توضیحات:

LED Lighting Drivers 1A Boost Current Regulator
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AAT2803ISK-4.5-T1

تولید کننده:

Skyworks

توضیحات:

LED Display Drivers 6-Ch White LED Back- light Charge Pump
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AAT3110IGU-5-T1

تولید کننده:

Skyworks

توضیحات:

LED Lighting Drivers MicroPower Regulated Charge Pump
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AAT3110IJS-4.5-T1

تولید کننده:

Skyworks

توضیحات:

LED Lighting Drivers MicroPower Regulated Charge Pump
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AAT3110IJS-5.0-T1

تولید کننده:

Skyworks

توضیحات:

LED Lighting Drivers MicroPower Regulated Charge Pump
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AAT3110IJS-5-T1

تولید کننده:

Skyworks

توضیحات:

LED Lighting Drivers MicroPower Regulated Charge Pump
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AAT3111IGU-3.6-T1

تولید کننده:

Skyworks

توضیحات:

LED Lighting Drivers MicroPower Regulated Charge Pump
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AAT3111IJS-3.3-T1

تولید کننده:

Skyworks

توضیحات:

LED Lighting Drivers MicroPower Regulated Charge Pump
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AAT3111IJS-3.6-T1

تولید کننده:

Skyworks

توضیحات:

LED Lighting Drivers MicroPower Regulated Charge Pump
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AAT3112IVN-5.0-T1

تولید کننده:

Skyworks

توضیحات:

LED Lighting Drivers 500mA Hi-Efficiency Charge Pump
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AAT3119IJS-4.5-T1

تولید کننده:

Skyworks

توضیحات:

LED Lighting Drivers High Efficiency 2X Charge Pump
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AAT3120ITP-T1

تولید کننده:

Skyworks

توضیحات:

LED Lighting Drivers 3-Channel Charge Pump
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی