×

شماره فنی:

27925

تولید کننده:

Parallax

توضیحات:

Display Modules UOLED-128-G1 With Wires
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

4169600XX-3

تولید کننده:

Digital View

توضیحات:

Display Modules Contr DVI-D VGA HD/SD NTSCS-Video
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

4169900XX-3

تولید کننده:

Digital View

توضیحات:

Display Modules Contr DVI-D VGA NTSC S-Video
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

4169901XX-3

تولید کننده:

Digital View

توضیحات:

Display Modules Wide Temp DVI-D VGA/TTL LVDS SFF
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

4171001XX-3

تولید کننده:

Digital View

توضیحات:

Display Modules WideT ContVI-D VGA NTSC S-Video
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

4171300XX-3

تولید کننده:

Digital View

توضیحات:

Display Modules Dual Chan DVI-D HighResPanels
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

4171400XX-3

تولید کننده:

Digital View

توضیحات:

Display Modules DVS-1600 Contr DVI-D VGA, S-Video Comp
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

4DLCD-FT843

تولید کننده:

4D Systems

توضیحات:

Display Modules 4.3" display with FT800 EVE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CBC-2

تولید کننده:

Amulet Technologies

توضیحات:

Display Modules GEMboard Display Driver Board
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CHARD-GM-395

تولید کننده:

GHI Electronics

توضیحات:

Display Modules CHARACTER DISPLAY GADGETEER MODULE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

DLP-MAV-LCD1

تولید کننده:

DLP Design

توضیحات:

Display Modules TI MAVRK-compatible LCD display w/joystk
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

DSCP7-GM-376

تولید کننده:

GHI Electronics

توضیحات:

Display Modules CP7 800x480 DISPLAY GADGETEER MODULE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

DTE35-GM-387

تولید کننده:

GHI Electronics

توضیحات:

Display Modules TE35 320x240 DISPLAY GADGETEER MODULE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

MK-AOB3202405B

تولید کننده:

Amulet Technologies

توضیحات:

Display Modules STN Blue Neg Trnsmsv
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

MK-AOB3202405N

تولید کننده:

Amulet Technologies

توضیحات:

Display Modules FSTN Neg Transmissiv
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

MK-AOB3202405T

تولید کننده:

Amulet Technologies

توضیحات:

Display Modules FSTN Pos Transflct
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

MK-GT380N

تولید کننده:

Amulet Technologies

توضیحات:

Display Modules FSTN NEGATIVE TRANSMISSIVE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

MK-GT380T

تولید کننده:

Amulet Technologies

توضیحات:

Display Modules FSTN Transflective
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

MPC830X-TLCD

تولید کننده:

Freescale Semiconductor

توضیحات:

Display Modules Brd Computer MPC830x
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

OM11019,598

تولید کننده:

NXP

توضیحات:

Display Modules IAR LPC2478 brd w/ touch-screen LCD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی