×

شماره فنی:

356301021-3

تولید کننده:

Digital View

توضیحات:

Display Development Tools OSD- Membrane SWT 8-button(Vert)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

410680550-3

تولید کننده:

Digital View

توضیحات:

Display Development Tools OSD Control Panel Rotary
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

416015710-3

تولید کننده:

Digital View

توضیحات:

Display Development Tools DD-2000 MEDIA PLAYER LVDS ADAPTER UXGA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

416100520-3

تولید کننده:

Digital View

توضیحات:

Display Development Tools OSD 10K digital2/24V Switchmount
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

416101300-3

تولید کننده:

Digital View

توضیحات:

Display Development Tools RM-DN3sWITCHMOUNT BOARD 8-BUTTON
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

416215010-3

تولید کننده:

Digital View

توضیحات:

Display Development Tools CONNECTOR PCBA LVDS 8-BIT PANEL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

4171600XX-3

تولید کننده:

Digital View

توضیحات:

Display Development Tools M3-300 Player Board
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

4171700XX-3

تولید کننده:

Digital View

توضیحات:

Display Development Tools SVH-1920+ CONTROLLER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

4171900XX-3

تولید کننده:

Digital View

توضیحات:

Display Development Tools IE-1000 120Hz Adapter Board
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

4172101XX-3

تولید کننده:

Digital View

توضیحات:

Display Development Tools CNTRLR HX-1920 HDMI DVI 10B WUXGA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

4172500XX-3

تولید کننده:

Digital View

توضیحات:

Display Development Tools SGX-1920 CONTROLLER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

4172700XX-3

تولید کننده:

Digital View

توضیحات:

Display Development Tools ALR-1920 CONTROLLER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

4172800XX-3

تولید کننده:

Digital View

توضیحات:

Display Development Tools ALR-1920-SDI Controller
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

4173100XX-3

تولید کننده:

Digital View

توضیحات:

Display Development Tools ALR-1920-120 Controller, 120Hz
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

4Display-Shield-128

تولید کننده:

4D Systems

توضیحات:

Display Development Tools 1.5" OLED Disp Shld for Arduino
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

4Display-Shield-144

تولید کننده:

4D Systems

توضیحات:

Display Development Tools 1.44" LCD Disp Shld for Arduino
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

4Display-Shield-160

تولید کننده:

4D Systems

توضیحات:

Display Development Tools 1.7" OLED Disp Shld for Arduino
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

4Display-Shield-22

تولید کننده:

4D Systems

توضیحات:

Display Development Tools 2.2" LCD Disp Shld for Arduino w/ Tch
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

4Display-Shield-96

تولید کننده:

4D Systems

توضیحات:

Display Development Tools 0.96" OLED Disp Shld for Arduino
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

8051 Control Board

تولید کننده:

Newhaven Display

توضیحات:

Display Development Tools 8051 Control Board Various Displays
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی