کد فنی قطعه: 2810887
کارخانه سازنده Phoenix Contact
توضیحات :
Discrete Semiconductor Modules MCR-C-UI/UI-450-DCI
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2813583
کارخانه سازنده Phoenix Contact
توضیحات :
Discrete Semiconductor Modules MINI MCR-SL-U-I-4-SP
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2814498
کارخانه سازنده Phoenix Contact
توضیحات :
Discrete Semiconductor Modules MCR-C-I/U-0-DC
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2814524
کارخانه سازنده Phoenix Contact
توضیحات :
Discrete Semiconductor Modules MCR-C-I/I-40-DC
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2814540
کارخانه سازنده Phoenix Contact
توضیحات :
Discrete Semiconductor Modules MCR-C-I/I-04-DC
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 3U50PB10G1K1
کارخانه سازنده Infineon
توضیحات :
Discrete Semiconductor Modules 10"WIRE LEAD - G1K1
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 3U50PB15G2K2
کارخانه سازنده Infineon
توضیحات :
Discrete Semiconductor Modules Thyristor
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: B412F-2
کارخانه سازنده Crydom
توضیحات :
Discrete Semiconductor Modules RECT BRIDGE SGL PHASE 12A
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: B482C-2T
کارخانه سازنده Crydom
توضیحات :
Discrete Semiconductor Modules 35A 240VAC PNL MNT MOD DIODE POWER
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: B482F-2
کارخانه سازنده Crydom
توضیحات :
Discrete Semiconductor Modules 35A 480VAC ISO PNL MOD DIODE POWER
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: B483B-2
کارخانه سازنده Crydom
توضیحات :
Discrete Semiconductor Modules 35A 120VAC ISO PNL MOD DIODE POWER
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: B483C-2
کارخانه سازنده Crydom
توضیحات :
Discrete Semiconductor Modules 35A 240VAC ISO PNL MOD DIODE POWER
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: B483F-2
کارخانه سازنده Crydom
توضیحات :
Discrete Semiconductor Modules 35A 480VAC 600A DIODE MODULE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: B483H-2T
کارخانه سازنده Crydom
توضیحات :
Discrete Semiconductor Modules 35A 600VAC PNL MNT MOD DIODE POWER
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: B484C-2T
کارخانه سازنده Crydom
توضیحات :
Discrete Semiconductor Modules 50A 240VAC PNL MNT MOD DIODE POWER
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: B484F-2
کارخانه سازنده Crydom
توضیحات :
Discrete Semiconductor Modules 50A 480VAC ISO PNL MOD DIODE POWER
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: B484F-2T
کارخانه سازنده Crydom
توضیحات :
Discrete Semiconductor Modules 50A 480VAC PNL MNT MOD DIODE POWER
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: B485C-2
کارخانه سازنده Crydom
توضیحات :
Discrete Semiconductor Modules 35A 240VAC 600A DIODE MODULE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: B485F-2
کارخانه سازنده Crydom
توضیحات :
Discrete Semiconductor Modules DIODE MODULE 480VAC 50ADC 1200VP
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: B485F-2T
کارخانه سازنده Crydom
توضیحات :
Discrete Semiconductor Modules 50A 480VAC PNL MNT MOD DIODE POWER
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید