×

شماره فنی:

2810887

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Discrete Semiconductor Modules MCR-C-UI/UI-450-DCI
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2813583

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Discrete Semiconductor Modules MINI MCR-SL-U-I-4-SP
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2814498

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Discrete Semiconductor Modules MCR-C-I/U-0-DC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2814524

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Discrete Semiconductor Modules MCR-C-I/I-40-DC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2814540

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Discrete Semiconductor Modules MCR-C-I/I-04-DC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

3U50PB10G1K1

تولید کننده:

Infineon

توضیحات:

Discrete Semiconductor Modules 10"WIRE LEAD - G1K1
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

3U50PB15G2K2

تولید کننده:

Infineon

توضیحات:

Discrete Semiconductor Modules Thyristor
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B412F-2

تولید کننده:

Crydom

توضیحات:

Discrete Semiconductor Modules RECT BRIDGE SGL PHASE 12A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B482C-2T

تولید کننده:

Crydom

توضیحات:

Discrete Semiconductor Modules 35A 240VAC PNL MNT MOD DIODE POWER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B482F-2

تولید کننده:

Crydom

توضیحات:

Discrete Semiconductor Modules 35A 480VAC ISO PNL MOD DIODE POWER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B483B-2

تولید کننده:

Crydom

توضیحات:

Discrete Semiconductor Modules 35A 120VAC ISO PNL MOD DIODE POWER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B483C-2

تولید کننده:

Crydom

توضیحات:

Discrete Semiconductor Modules 35A 240VAC ISO PNL MOD DIODE POWER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B483F-2

تولید کننده:

Crydom

توضیحات:

Discrete Semiconductor Modules 35A 480VAC 600A DIODE MODULE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B483H-2T

تولید کننده:

Crydom

توضیحات:

Discrete Semiconductor Modules 35A 600VAC PNL MNT MOD DIODE POWER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B484C-2T

تولید کننده:

Crydom

توضیحات:

Discrete Semiconductor Modules 50A 240VAC PNL MNT MOD DIODE POWER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B484F-2

تولید کننده:

Crydom

توضیحات:

Discrete Semiconductor Modules 50A 480VAC ISO PNL MOD DIODE POWER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B484F-2T

تولید کننده:

Crydom

توضیحات:

Discrete Semiconductor Modules 50A 480VAC PNL MNT MOD DIODE POWER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B485C-2

تولید کننده:

Crydom

توضیحات:

Discrete Semiconductor Modules 35A 240VAC 600A DIODE MODULE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B485F-2

تولید کننده:

Crydom

توضیحات:

Discrete Semiconductor Modules DIODE MODULE 480VAC 50ADC 1200VP
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B485F-2T

تولید کننده:

Crydom

توضیحات:

Discrete Semiconductor Modules 50A 480VAC PNL MNT MOD DIODE POWER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی