×

شماره فنی:

1433-00

تولید کننده:

IET Labs

توضیحات:

Decade Boxes 111.1OHM (4 Dial)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1433-01

تولید کننده:

IET Labs

توضیحات:

Decade Boxes 1.11OHM (3 Dial)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1433-02

تولید کننده:

IET Labs

توضیحات:

Decade Boxes 1.111OHM (4 Dial)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1433-04

تولید کننده:

IET Labs

توضیحات:

Decade Boxes 11.11 Kohm (4 Dial)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1433-08

تولید کننده:

IET Labs

توضیحات:

Decade Boxes 1.111 Mohm (4 Dial)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1433-09

تولید کننده:

IET Labs

توضیحات:

Decade Boxes 11.11 Mohm (4 Dial)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1433-09A

تولید کننده:

IET Labs

توضیحات:

Decade Boxes 111.1 Mohm (4 Dial)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1433-10A

تولید کننده:

IET Labs

توضیحات:

Decade Boxes 111.11OHM (5 Dial)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1433-12

تولید کننده:

IET Labs

توضیحات:

Decade Boxes 11.111 Kohm (5 Dial)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1433-16

تولید کننده:

IET Labs

توضیحات:

Decade Boxes 1.1111 Mohm (5 Dial)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1433-18

تولید کننده:

IET Labs

توضیحات:

Decade Boxes 11.111 Mohm (5 Dial)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1433-19

تولید کننده:

IET Labs

توضیحات:

Decade Boxes 1 111.11OHM (6 Dial)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1433-20

تولید کننده:

IET Labs

توضیحات:

Decade Boxes 11.1111 kiloohm (6 Dial)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1433-24-C

تولید کننده:

IET Labs

توضیحات:

Decade Boxes 1.11111 MEGOHM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1433-26

تولید کننده:

IET Labs

توضیحات:

Decade Boxes 11.1111 megohm (6 Dial)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1433-28

تولید کننده:

IET Labs

توضیحات:

Decade Boxes 11111.11OHM (7 Dial)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1433-33

تولید کننده:

IET Labs

توضیحات:

Decade Boxes 11.111 11 megohm (7 Dial)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1433-34

تولید کننده:

IET Labs

توضیحات:

Decade Boxes 111.111 1 megohm (7 Dial)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1433-35

تولید کننده:

IET Labs

توضیحات:

Decade Boxes 111111.11OHM (8 Dial)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1433-36

تولید کننده:

IET Labs

توضیحات:

Decade Boxes 1111.1111 kiloohm (8 Dial)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی