کد فنی قطعه: 1433-00
کارخانه سازنده IET Labs
توضیحات :
Decade Boxes 111.1OHM (4 Dial)
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1433-01
کارخانه سازنده IET Labs
توضیحات :
Decade Boxes 1.11OHM (3 Dial)
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1433-02
کارخانه سازنده IET Labs
توضیحات :
Decade Boxes 1.111OHM (4 Dial)
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1433-04
کارخانه سازنده IET Labs
توضیحات :
Decade Boxes 11.11 Kohm (4 Dial)
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1433-08
کارخانه سازنده IET Labs
توضیحات :
Decade Boxes 1.111 Mohm (4 Dial)
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1433-09
کارخانه سازنده IET Labs
توضیحات :
Decade Boxes 11.11 Mohm (4 Dial)
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1433-09A
کارخانه سازنده IET Labs
توضیحات :
Decade Boxes 111.1 Mohm (4 Dial)
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1433-10A
کارخانه سازنده IET Labs
توضیحات :
Decade Boxes 111.11OHM (5 Dial)
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1433-12
کارخانه سازنده IET Labs
توضیحات :
Decade Boxes 11.111 Kohm (5 Dial)
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1433-16
کارخانه سازنده IET Labs
توضیحات :
Decade Boxes 1.1111 Mohm (5 Dial)
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1433-18
کارخانه سازنده IET Labs
توضیحات :
Decade Boxes 11.111 Mohm (5 Dial)
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1433-19
کارخانه سازنده IET Labs
توضیحات :
Decade Boxes 1 111.11OHM (6 Dial)
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1433-20
کارخانه سازنده IET Labs
توضیحات :
Decade Boxes 11.1111 kiloohm (6 Dial)
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1433-24-C
کارخانه سازنده IET Labs
توضیحات :
Decade Boxes 1.11111 MEGOHM
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1433-26
کارخانه سازنده IET Labs
توضیحات :
Decade Boxes 11.1111 megohm (6 Dial)
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1433-28
کارخانه سازنده IET Labs
توضیحات :
Decade Boxes 11111.11OHM (7 Dial)
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1433-33
کارخانه سازنده IET Labs
توضیحات :
Decade Boxes 11.111 11 megohm (7 Dial)
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1433-34
کارخانه سازنده IET Labs
توضیحات :
Decade Boxes 111.111 1 megohm (7 Dial)
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1433-35
کارخانه سازنده IET Labs
توضیحات :
Decade Boxes 111111.11OHM (8 Dial)
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1433-36
کارخانه سازنده IET Labs
توضیحات :
Decade Boxes 1111.1111 kiloohm (8 Dial)
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید