×

شماره فنی:

+200V-HP-HV

تولید کننده:

First Sensor

توضیحات:

DC/DC Converters Pwr Mod. For APD and PIN diodes
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

+500V-HP-HV

تولید کننده:

First Sensor

توضیحات:

DC/DC Converters Pwr Mod. For APD and PIN diodes
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

110IMX35D05D05-8G

تولید کننده:

Power-One

توضیحات:

DC/DC Converters
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

110IMX35D05D12-8G

تولید کننده:

Power-One

توضیحات:

DC/DC Converters
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

110IMX35D05D15-8G

تولید کننده:

Power-One

توضیحات:

DC/DC Converters
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

110IMX35D15D15-8G

تولید کننده:

Power-One

توضیحات:

DC/DC Converters
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

110IMX7-05-05-8G

تولید کننده:

Power-One

توضیحات:

DC/DC Converters
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

110IMX7-05-8G

تولید کننده:

Power-One

توضیحات:

DC/DC Converters
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

110IMX7-15-15-8G

تولید کننده:

Power-One

توضیحات:

DC/DC Converters
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

110IMX7-24-24-8G

تولید کننده:

Power-One

توضیحات:

DC/DC Converters
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

110IMY15-05-8RG-G

تولید کننده:

Power-One

توضیحات:

DC/DC Converters
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

110IMY15-12-12-8-G

تولید کننده:

Power-One

توضیحات:

DC/DC Converters 50 to 150VDC 0.7A 7W DC-DC CONVERTER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

110IMY15-15-15-8-G

تولید کننده:

Power-One

توضیحات:

DC/DC Converters
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

110IMY15-24-24-8-G

تولید کننده:

Power-One

توضیحات:

DC/DC Converters
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

-200V-COMP-HV

تولید کننده:

First Sensor

توضیحات:

DC/DC Converters Pwr Mod. For APD and PIN diodes
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

20IMX15-03-8RG-G

تولید کننده:

Power-One

توضیحات:

DC/DC Converters
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

20IMX15-05-05-8-G

تولید کننده:

Power-One

توضیحات:

DC/DC Converters
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

20IMX15-05-8R-G

تولید کننده:

Power-One

توضیحات:

DC/DC Converters
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

20IMX15-05-8RG-G

تولید کننده:

Power-One

توضیحات:

DC/DC Converters
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

20IMX15-12-12-8-G

تولید کننده:

Power-One

توضیحات:

DC/DC Converters
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی