×

شماره فنی:

27937

تولید کننده:

Parallax

توضیحات:

Datalogging & Acquisition Memory Stick Datalo- gger
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

380340

تولید کننده:

Extech

توضیحات:

Datalogging & Acquisition DATALOGGER MODULE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

4610

تولید کننده:

Vector

توضیحات:

Datalogging & Acquisition 6.50 X 4.50 X .062 042" Hole Diameter
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

4610-16-1A

تولید کننده:

Vector

توضیحات:

Datalogging & Acquisition 16sLOT BACK PLANE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ACL-7120A/6

تولید کننده:

ADLINK Technology

توضیحات:

Datalogging & Acquisition 32 CHANNEL DIO w/ 6 COUNTER / TIMER CARD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ACL-7122

تولید کننده:

ADLINK Technology

توضیحات:

Datalogging & Acquisition 144 CHANNEL DIGITAL I/O CARD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ACL-7130

تولید کننده:

ADLINK Technology

توضیحات:

Datalogging & Acquisition ISOLATED 32 CHANNEL DIGITAL I/O CARD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ACL-7225

تولید کننده:

ADLINK Technology

توضیحات:

Datalogging & Acquisition 16 CH RELAY ACTUATOR ISOLATED D/I CARD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ACL-8112HG

تولید کننده:

ADLINK Technology

توضیحات:

Datalogging & Acquisition ENHANCED H/G DATA ACQUISITION CARD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ACL-8112PG

تولید کننده:

ADLINK Technology

توضیحات:

Datalogging & Acquisition MULTI-FUNCTION DATA ACQUISITION CARD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ACL-8113A

تولید کننده:

ADLINK Technology

توضیحات:

Datalogging & Acquisition 32 CH SINGLE ENDED ANALOG INPUT CARD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BP1730-BATTERY

تولید کننده:

Fluke

توضیحات:

Datalogging & Acquisition Li Ion Battery Pack 3.7V 2500mAh
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

cPCI-6208A

تولید کننده:

ADLINK Technology

توضیحات:

Datalogging & Acquisition 8 CH 16 BIT VOLT & CURR OUTPUT CARD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

cPCI-6208AR

تولید کننده:

ADLINK Technology

توضیحات:

Datalogging & Acquisition cPCI-6208A WITH REAR I/O
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

cPCI-6208V/R-GL

تولید کننده:

ADLINK Technology

توضیحات:

Datalogging & Acquisition 8 CH 16 BIT ANALOG OUTPUT MOD REAR I/O
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

cPCI-6208V-GL

تولید کننده:

ADLINK Technology

توضیحات:

Datalogging & Acquisition 8 CH 16 BIT VOLTAGE OUTPUT CARD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

cPCI-6216V/R-GL

تولید کننده:

ADLINK Technology

توضیحات:

Datalogging & Acquisition 16 CH 16 BIT ANALOG OUTPUT MOD REAR I/O
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

cPCI-6216V-GL

تولید کننده:

ADLINK Technology

توضیحات:

Datalogging & Acquisition 16 CH 16 BIT VOLTAGE OUTPUT CARD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

cPCI-7249R

تولید کننده:

ADLINK Technology

توضیحات:

Datalogging & Acquisition 48 CH DIGITAL IO & T/C REAR I/O
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

cPCI-7252

تولید کننده:

ADLINK Technology

توضیحات:

Datalogging & Acquisition 8 CH DIG OUT 16 CH ISO DIG IN
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی