کد فنی قطعه: 27937
کارخانه سازنده Parallax
توضیحات :
Datalogging & Acquisition Memory Stick Datalo- gger
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 380340
کارخانه سازنده Extech
توضیحات :
Datalogging & Acquisition DATALOGGER MODULE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 4610
کارخانه سازنده Vector
توضیحات :
Datalogging & Acquisition 6.50 X 4.50 X .062 042" Hole Diameter
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 4610-16-1A
کارخانه سازنده Vector
توضیحات :
Datalogging & Acquisition 16sLOT BACK PLANE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: ACL-7120A/6
کارخانه سازنده ADLINK Technology
توضیحات :
Datalogging & Acquisition 32 CHANNEL DIO w/ 6 COUNTER / TIMER CARD
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: ACL-7122
کارخانه سازنده ADLINK Technology
توضیحات :
Datalogging & Acquisition 144 CHANNEL DIGITAL I/O CARD
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: ACL-7130
کارخانه سازنده ADLINK Technology
توضیحات :
Datalogging & Acquisition ISOLATED 32 CHANNEL DIGITAL I/O CARD
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: ACL-7225
کارخانه سازنده ADLINK Technology
توضیحات :
Datalogging & Acquisition 16 CH RELAY ACTUATOR ISOLATED D/I CARD
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: ACL-8112HG
کارخانه سازنده ADLINK Technology
توضیحات :
Datalogging & Acquisition ENHANCED H/G DATA ACQUISITION CARD
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: ACL-8112PG
کارخانه سازنده ADLINK Technology
توضیحات :
Datalogging & Acquisition MULTI-FUNCTION DATA ACQUISITION CARD
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: ACL-8113A
کارخانه سازنده ADLINK Technology
توضیحات :
Datalogging & Acquisition 32 CH SINGLE ENDED ANALOG INPUT CARD
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BP1730-BATTERY
کارخانه سازنده Fluke
توضیحات :
Datalogging & Acquisition Li Ion Battery Pack 3.7V 2500mAh
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: cPCI-6208A
کارخانه سازنده ADLINK Technology
توضیحات :
Datalogging & Acquisition 8 CH 16 BIT VOLT & CURR OUTPUT CARD
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: cPCI-6208AR
کارخانه سازنده ADLINK Technology
توضیحات :
Datalogging & Acquisition cPCI-6208A WITH REAR I/O
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: cPCI-6208V/R-GL
کارخانه سازنده ADLINK Technology
توضیحات :
Datalogging & Acquisition 8 CH 16 BIT ANALOG OUTPUT MOD REAR I/O
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: cPCI-6208V-GL
کارخانه سازنده ADLINK Technology
توضیحات :
Datalogging & Acquisition 8 CH 16 BIT VOLTAGE OUTPUT CARD
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: cPCI-6216V/R-GL
کارخانه سازنده ADLINK Technology
توضیحات :
Datalogging & Acquisition 16 CH 16 BIT ANALOG OUTPUT MOD REAR I/O
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: cPCI-6216V-GL
کارخانه سازنده ADLINK Technology
توضیحات :
Datalogging & Acquisition 16 CH 16 BIT VOLTAGE OUTPUT CARD
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: cPCI-7249R
کارخانه سازنده ADLINK Technology
توضیحات :
Datalogging & Acquisition 48 CH DIGITAL IO & T/C REAR I/O
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: cPCI-7252
کارخانه سازنده ADLINK Technology
توضیحات :
Datalogging & Acquisition 8 CH DIG OUT 16 CH ISO DIG IN
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید