کد فنی قطعه: 5-6KINTERFACE
کارخانه سازنده Texas Instruments
توضیحات :
Data Conversion IC Development Tools 5-6K Inter Eval Mod
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AD10200/PCB
کارخانه سازنده Analog Devices Inc.
توضیحات :
Data Conversion IC Development Tools AD10200/PCB EVAL BD
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AD10242/PCB
کارخانه سازنده Analog Devices Inc.
توضیحات :
Data Conversion IC Development Tools AD10242/PCB EVAL BD
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AD10465/PCB
کارخانه سازنده Analog Devices Inc.
توضیحات :
Data Conversion IC Development Tools AD10465/PCB EVAL BD
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AD637-EVALZ
کارخانه سازنده Analog Devices Inc.
توضیحات :
Data Conversion IC Development Tools EVAL BRD AD637
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AD6641-500EBZ
کارخانه سازنده Analog Devices Inc.
توضیحات :
Data Conversion IC Development Tools AD6641 Eval Brd
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AD6642EBZ
کارخانه سازنده Analog Devices Inc.
توضیحات :
Data Conversion IC Development Tools Eval Brd - IF Diversity Rcvr
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AD6643-200EBZ
کارخانه سازنده Analog Devices Inc.
توضیحات :
Data Conversion IC Development Tools EVAL BD -11B IF Diversity 3G Rcvr
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AD6643-250EBZ
کارخانه سازنده Analog Devices Inc.
توضیحات :
Data Conversion IC Development Tools EB 11B IF Diversity 3G Rcvr
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AD6645-MIL/PCB
کارخانه سازنده Analog Devices Inc.
توضیحات :
Data Conversion IC Development Tools AD6645-MIL/PCB EVAL. BD.
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AD6649EBZ
کارخانه سازنده Analog Devices Inc.
توضیحات :
Data Conversion IC Development Tools EB IF Diversity Rec 75 MHz sig bandwidth
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AD6655-125EBZ
کارخانه سازنده Analog Devices Inc.
توضیحات :
Data Conversion IC Development Tools 14 Bit IF Diversity Rcvr Eval Bd
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AD6657AEBZ
کارخانه سازنده Analog Devices Inc.
توضیحات :
Data Conversion IC Development Tools AD6657 EvalBd
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AD6659-80EBZ
کارخانه سازنده Analog Devices Inc.
توضیحات :
Data Conversion IC Development Tools Eval Board - IF Diversity Receiver
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AD9114-DPG2-EBZ
کارخانه سازنده Analog Devices Inc.
توضیحات :
Data Conversion IC Development Tools AD9114 Eval Brd
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AD9115-DPG2-EBZ
کارخانه سازنده Analog Devices Inc.
توضیحات :
Data Conversion IC Development Tools AD9115 EVAL BRD
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AD9116-DPG2-EBZ
کارخانه سازنده Analog Devices Inc.
توضیحات :
Data Conversion IC Development Tools AD9116 EVAL BRD
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AD9117-DPG2-EBZ
کارخانه سازنده Analog Devices Inc.
توضیحات :
Data Conversion IC Development Tools AD9117 EVAL BRD
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AD9119-CBLTX-EBZ
کارخانه سازنده Analog Devices Inc.
توضیحات :
Data Conversion IC Development Tools AD9119 Eval Brd
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AD9119-MIX-EBZ
کارخانه سازنده Analog Devices Inc.
توضیحات :
Data Conversion IC Development Tools AD9119 Eval Brd
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید