×

شماره فنی:

5-6KINTERFACE

تولید کننده:

Texas Instruments

توضیحات:

Data Conversion IC Development Tools 5-6K Inter Eval Mod
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AD10200/PCB

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Data Conversion IC Development Tools AD10200/PCB EVAL BD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AD10242/PCB

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Data Conversion IC Development Tools AD10242/PCB EVAL BD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AD10465/PCB

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Data Conversion IC Development Tools AD10465/PCB EVAL BD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AD637-EVALZ

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Data Conversion IC Development Tools EVAL BRD AD637
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AD6641-500EBZ

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Data Conversion IC Development Tools AD6641 Eval Brd
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AD6642EBZ

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Data Conversion IC Development Tools Eval Brd - IF Diversity Rcvr
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AD6643-200EBZ

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Data Conversion IC Development Tools EVAL BD -11B IF Diversity 3G Rcvr
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AD6643-250EBZ

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Data Conversion IC Development Tools EB 11B IF Diversity 3G Rcvr
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AD6645-MIL/PCB

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Data Conversion IC Development Tools AD6645-MIL/PCB EVAL. BD.
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AD6649EBZ

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Data Conversion IC Development Tools EB IF Diversity Rec 75 MHz sig bandwidth
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AD6655-125EBZ

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Data Conversion IC Development Tools 14 Bit IF Diversity Rcvr Eval Bd
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AD6657AEBZ

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Data Conversion IC Development Tools AD6657 EvalBd
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AD6659-80EBZ

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Data Conversion IC Development Tools Eval Board - IF Diversity Receiver
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AD9114-DPG2-EBZ

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Data Conversion IC Development Tools AD9114 Eval Brd
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AD9115-DPG2-EBZ

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Data Conversion IC Development Tools AD9115 EVAL BRD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AD9116-DPG2-EBZ

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Data Conversion IC Development Tools AD9116 EVAL BRD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AD9117-DPG2-EBZ

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Data Conversion IC Development Tools AD9117 EVAL BRD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AD9119-CBLTX-EBZ

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Data Conversion IC Development Tools AD9119 Eval Brd
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AD9119-MIX-EBZ

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Data Conversion IC Development Tools AD9119 Eval Brd
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی