×

شماره فنی:

0829559

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Current Transformer Sensors CARRIER/L-EMP (1000X15) GY
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0829560

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Current Transformer Sensors CARRIER/L-EMP (1000X15) TR
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

20310200102

تولید کننده:

HARTING

توضیحات:

Industrial Current Sensors HCS 200A CURRENT SENSOR
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

20310300101

تولید کننده:

HARTING

توضیحات:

Industrial Current Sensors HCS 300A CURRENT SENSOR
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

20310500101

تولید کننده:

HARTING

توضیحات:

Industrial Current Sensors HCS 500A CURRENT SENSOR
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

20312000101

تولید کننده:

HARTING

توضیحات:

Industrial Current Sensors HCS 2000A CURRENT SENSOR
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2276256

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Current Transformer Sensors PACT MCR-V2- 8015-105- 400-5A-1
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2277019

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Current Transformer Sensors PACT MCR-V1- 21-44- 50-5A-1
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2277035

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Current Transformer Sensors PACT MCR-V1-21- 44-150-5A-1
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2277048

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Current Transformer Sensors PACT MCR-V1-21- 44-250-5A-1
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2277051

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Current Transformer Sensors PACT MCR-V1-21- 44-400-5A-1
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2277064

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Current Transformer Sensors PACT MCR-V2-3015- 60- 100-5A-1
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2277077

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Current Transformer Sensors PACT MCR-V2-3015- 60- 150-5A-1
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2277093

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Current Transformer Sensors PACT MCR-V2-3015- 60- 400-5A-1
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2277103

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Current Transformer Sensors PACT MCR-V2-3015- 60-600-5A-1
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2277116

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Current Transformer Sensors PACT MCR-V2-4012- 70- 250-5A-1
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2277129

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Current Transformer Sensors PACT MCR-V2-4012- 70- 400-5A-1
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2277132

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Current Transformer Sensors PACT MCR-V2-4012- 70- 600-5A-1
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2277145

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Current Transformer Sensors PACT MCR-V2-4012- 70- 800-5A-1
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2277161

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Current Transformer Sensors PACT MCR-V2-5012- 85- 400-5A-1
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی