×

شماره فنی:

74HC160D,652

تولید کننده:

NXP

توضیحات:

Counter ICs SYNC 4-BIT DECADE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

74HC160DB,118

تولید کننده:

NXP

توضیحات:

Counter ICs SYNC 4-BIT DECADE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

74HC160PW,112

تولید کننده:

NXP

توضیحات:

Counter ICs SYNC 4-BIT DECADE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

74HC161D,652

تولید کننده:

NXP

توضیحات:

Counter ICs SYNC 4-BIT BINARY COUNTER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

74HC161D,653

تولید کننده:

NXP

توضیحات:

Counter ICs SYNC 4-BIT BINARY COUNTER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

74HC161DB,112

تولید کننده:

NXP

توضیحات:

Counter ICs SYNC 4-BIT BINARY
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

74HC161PW,118

تولید کننده:

NXP

توضیحات:

Counter ICs SYNC 4-BIT BINARY
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

74HC163D,653

تولید کننده:

NXP

توضیحات:

Counter ICs SYNC 4-BIT BINARY
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

74HC163DB,112

تولید کننده:

NXP

توضیحات:

Counter ICs SYNC 4-BIT BINARY
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

74HC163PW,112

تولید کننده:

NXP

توضیحات:

Counter ICs SYNC 4-BIT BINARY
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

74HC163PW-Q100J

تولید کننده:

NXP

توضیحات:

Counter ICs Presettable synchrns 4-bit binary counter
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

74HC191D,652

تولید کننده:

NXP

توضیحات:

Counter ICs SYNC BIN U/D COUNTER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

74HC191D,653

تولید کننده:

NXP

توضیحات:

Counter ICs SYNC BIN U/D COUNTER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

74HC191D/AUJ

تولید کننده:

NXP

توضیحات:

Counter ICs Presettable synchrns 4-bit binary counter
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

74HC191DB,112

تولید کننده:

NXP

توضیحات:

Counter ICs SYNC BIN U/D COUNTER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

74HC191DB,118

تولید کننده:

NXP

توضیحات:

Counter ICs SYNC BIN U/D COUNTER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

74HC191N,652

تولید کننده:

NXP

توضیحات:

Counter ICs COUNTER UP/DOWN SYNC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

74HC191PW,112

تولید کننده:

NXP

توضیحات:

Counter ICs SYNC BIN U/D COUNTER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

74HC193D,652

تولید کننده:

NXP

توضیحات:

Counter ICs 4BIT COUNTR U/D SYNC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

74HC193DB,112

تولید کننده:

NXP

توضیحات:

Counter ICs 4BIT BIN UP/DN CNTER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی