کد فنی قطعه: 000-01-00-132
کارخانه سازنده Glenair
توضیحات :
D-Sub Tools & Hardware REPLACEMENT INTER- FACIAL SEALS
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 000-01-00-162
کارخانه سازنده Glenair
توضیحات :
D-Sub Tools & Hardware ANTI-STATIC DUST CAP
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 000-01-00-163
کارخانه سازنده Glenair
توضیحات :
D-Sub Tools & Hardware ANTI-STATIC DUST CAP
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 000-01-09-132
کارخانه سازنده Glenair
توضیحات :
D-Sub Tools & Hardware REPLACEMENT INTER- FACIAL SEALS 9S
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 000-01-09-162
کارخانه سازنده Glenair
توضیحات :
D-Sub Tools & Hardware Micro-D 9P Dust Cap Molded Plastic
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 000-01-09-163
کارخانه سازنده Glenair
توضیحات :
D-Sub Tools & Hardware MICRO D METAL DUST CAP 9S METAL
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 000-01-09-164
کارخانه سازنده Glenair
توضیحات :
D-Sub Tools & Hardware ANTI-STATIC DUST CAP 9P LAYOUT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 000-01-09-165
کارخانه سازنده Glenair
توضیحات :
D-Sub Tools & Hardware ANTI-STATIC DUST CAP 9S LAYOUT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 000-01-15-132
کارخانه سازنده Glenair
توضیحات :
D-Sub Tools & Hardware REPLACEMENT INTER- FACIAL SEALS 15S
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 000-01-15-163
کارخانه سازنده Glenair
توضیحات :
D-Sub Tools & Hardware MICRO D METAL DUST CAP 15S METAL
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 000-01-15-164
کارخانه سازنده Glenair
توضیحات :
D-Sub Tools & Hardware ANTI-STATIC DUST CAP 15S LAYOUT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 000-01-15-165
کارخانه سازنده Glenair
توضیحات :
D-Sub Tools & Hardware ANTI-STATIC DUST CAP 15P LAYOUT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 000-01-21-132
کارخانه سازنده Glenair
توضیحات :
D-Sub Tools & Hardware REPLACEMENT INTER- FACIAL SEALS 21S
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 000-01-21-162
کارخانه سازنده Glenair
توضیحات :
D-Sub Tools & Hardware ANTI-STATIC DUST CAP 21P LAYOUT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 000-01-21-163
کارخانه سازنده Glenair
توضیحات :
D-Sub Tools & Hardware ANTI-STATIC DUST CAP 21S LAYOUT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 000-01-25-132
کارخانه سازنده Glenair
توضیحات :
D-Sub Tools & Hardware ANTI-STATIC DUST CAP
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 000-01-25-162
کارخانه سازنده Glenair
توضیحات :
D-Sub Tools & Hardware MICRO D METAL DUST CAP 25P METAL
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 000-01-25-163
کارخانه سازنده Glenair
توضیحات :
D-Sub Tools & Hardware ANTI-STATIC DUST CAP 25S LAYOUT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 000-01-25-164
کارخانه سازنده Glenair
توضیحات :
D-Sub Tools & Hardware ANTI-STATIC DUST CAP 25P LAYOUT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 000-01-25-165
کارخانه سازنده Glenair
توضیحات :
D-Sub Tools & Hardware ANTI-STATIC DUST CAP 25S LAYOUT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید