×

شماره فنی:

100-1214-1

تولید کننده:

Bluetechnix

توضیحات:

System-On-Modules - SOM eCM-BF561-C-C Q25S128F32
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

100-1215-1

تولید کننده:

Bluetechnix

توضیحات:

System-On-Modules - SOM eCM-BF561-C-I Q25S128F32
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

100-1221-3

تولید کننده:

Bluetechnix

توضیحات:

System-On-Modules - SOM CM-BF537-C-C Q25S32F4
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

100-1225-1

تولید کننده:

Bluetechnix

توضیحات:

System-On-Modules - SOM TCM-BF537-C-I Q25S32F8
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

100-1241-1

تولید کننده:

Bluetechnix

توضیحات:

System-On-Modules - SOM CM-BF548-C-C Q25S64F8
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

100-1471-2

تولید کننده:

Bluetechnix

توضیحات:

System-On-Modules - SOM CM-i.MX53-C-C Q24S1024F4N2048
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

101-0387

تولید کننده:

Rabbit Semiconductor

توضیحات:

Single Board Computers SR9100 CPU Card
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

101-0505

تولید کننده:

Rabbit Semiconductor

توضیحات:

Single Board Computers OP6800 proto board
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

101-0549

تولید کننده:

Rabbit Semiconductor

توضیحات:

Single Board Computers BL2110 Btm Mnt
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

101-0570

تولید کننده:

Rabbit Semiconductor

توضیحات:

Single Board Computers BL2120 Friction Lock
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

101-0573

تولید کننده:

Rabbit Semiconductor

توضیحات:

Single Board Computers BL2101 512K
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

101-0576

تولید کننده:

Rabbit Semiconductor

توضیحات:

Single Board Computers BL2510
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

101-0583

تولید کننده:

Rabbit Semiconductor

توضیحات:

Single Board Computers EM1500 Eth Gateway
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

101-0592

تولید کننده:

Rabbit Semiconductor

توضیحات:

Single Board Computers BL2010 IDC Headers
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

101-0595

تولید کننده:

Rabbit Semiconductor

توضیحات:

Single Board Computers BL2020 IDC Headers
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

101-0626

تولید کننده:

Rabbit Semiconductor

توضیحات:

Single Board Computers BL2600 Wolf Tool Kit
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

101-0654

تولید کننده:

Rabbit Semiconductor

توضیحات:

Single Board Computers OP6800 w/512K/512K
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

101-0814

تولید کننده:

Rabbit Semiconductor

توضیحات:

Single Board Computers BL1810 512K SRAM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

101-0815

تولید کننده:

Rabbit Semiconductor

توضیحات:

Single Board Computers SR9100 512K SRAM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

101-0817

تولید کننده:

Rabbit Semiconductor

توضیحات:

Single Board Computers BL2030 512K SRAM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی