کد فنی قطعه: 047SC-2901
کارخانه سازنده Molex
توضیحات :
Coaxial Cables 29AWG FEP, 50OHM MICROWAVECOAX PER FT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 086SC-2401
کارخانه سازنده Molex
توضیحات :
Coaxial Cables 24AWG FEP, 50OHM PRICED PER FT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 100TX-08
کارخانه سازنده Molex
توضیحات :
Coaxial Cables 32AWG FEP, 100OHM TWINAX PRICED PER FT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1151A A8R1000
کارخانه سازنده Belden Wire & Cable
توضیحات :
Coaxial Cables 20AWG 1C SHIELD 1000ft SPOOL BG/SNOW
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1152A A8R1000
کارخانه سازنده Belden Wire & Cable
توضیحات :
Coaxial Cables 18AWG 1C SHIELD 1000ft SPOOL BG/SNOW
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1164B 0101000
کارخانه سازنده Belden Wire & Cable
توضیحات :
Coaxial Cables 26AWG 3PR SHIELD 1000ft SPOOL BLACK
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1186A 0101000
کارخانه سازنده Belden Wire & Cable
توضیحات :
Coaxial Cables 20AWG 1C SHIELD 1000ft SPOOL BLACK
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1189A 0091000
کارخانه سازنده Belden Wire & Cable
توضیحات :
Coaxial Cables 18AWG 1C SHIELD 1000ft SPOOL WHITE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1189A 009U1000
کارخانه سازنده Belden Wire & Cable
توضیحات :
Coaxial Cables 18AWG 1C SHIELD 1000ft BOX WHITE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1189A 0101000
کارخانه سازنده Belden Wire & Cable
توضیحات :
Coaxial Cables 18AWG 1C SHIELD 1000ft SPOOL BLACK
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1189A 010U1000
کارخانه سازنده Belden Wire & Cable
توضیحات :
Coaxial Cables 18AWG 1C SHIELD 1000ft BOX BLACK
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1189A 010U500
کارخانه سازنده Belden Wire & Cable
توضیحات :
Coaxial Cables 18AWG 1C SHIELD 500ft BOX BLACK
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1189AP 8771000
کارخانه سازنده Belden Wire & Cable
توضیحات :
Coaxial Cables 18AWG 1C SOLID 1000ft SPOOL NATURAL
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 123092A 0101000
کارخانه سازنده Belden Wire & Cable
توضیحات :
Coaxial Cables 18AWG 1C SHIELD 1000ft SPOOL BLACK
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1277P 008500
کارخانه سازنده Belden Wire & Cable
توضیحات :
Coaxial Cables 25AWG 3C SHIELD 500ft SPOOL GRAY
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1277R B591000
کارخانه سازنده Belden Wire & Cable
توضیحات :
Coaxial Cables 25AWG 3C SHIELD 1000ft SPOOL BLACK
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1278R B59500
کارخانه سازنده Belden Wire & Cable
توضیحات :
Coaxial Cables 25AWG 4C SHIELD 500ft SPOOL FLAT BLK
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1279P 008250
کارخانه سازنده Belden Wire & Cable
توضیحات :
Coaxial Cables 25AWG 5C SOLID 250ft SPOOL GRAY
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1279P 0101000
کارخانه سازنده Belden Wire & Cable
توضیحات :
Coaxial Cables 25AWG 5C SOLID 1000ft SPOOL BLACK
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1279R B591000
کارخانه سازنده Belden Wire & Cable
توضیحات :
Coaxial Cables 25AWG 5C SHIELD 1000ft SPOOL BLACK
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید