×

شماره فنی:

4-EVAL-32-00

تولید کننده:

IDT (Integrated Device Technology)

توضیحات:

Clock & Timer Development Tools 3225 MEMS EVAL BOARD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

4-EVAL-53-00

تولید کننده:

IDT (Integrated Device Technology)

توضیحات:

Clock & Timer Development Tools
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

4-EVAL-75-00

تولید کننده:

IDT (Integrated Device Technology)

توضیحات:

Clock & Timer Development Tools
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

4-EVK-7A-12500LI

تولید کننده:

IDT (Integrated Device Technology)

توضیحات:

Clock & Timer Development Tools Evaluation Kit 4series Oscillator
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

4-EVK-7A-12500PI

تولید کننده:

IDT (Integrated Device Technology)

توضیحات:

Clock & Timer Development Tools Evaluation Kit 4series Oscillator
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

4-EVK-7A-31250LI

تولید کننده:

IDT (Integrated Device Technology)

توضیحات:

Clock & Timer Development Tools Evaluation Kit 4series Oscillator
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

4-EVK-7A-31250PI

تولید کننده:

IDT (Integrated Device Technology)

توضیحات:

Clock & Timer Development Tools Evaluation Kit 4series Oscillator
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

5V49EE901-EVB

تولید کننده:

IDT (Integrated Device Technology)

توضیحات:

Clock & Timer Development Tools 5V49EE901 EVAL BOARD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

89KTT0832P

تولید کننده:

IDT (Integrated Device Technology)

توضیحات:

Clock & Timer Development Tools Evaluation Board
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AC164147

تولید کننده:

Microchip

توضیحات:

Clock & Timer Development Tools MCP795XX SPI RTCC PICtail Daughter Brd
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AD9508/PCBZ

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Clock & Timer Development Tools AD9508 Eval Brd
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AD9510/PCBZ

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Clock & Timer Development Tools AD9510 Eval Brd
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AD9510-VCO/PCBZ

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Clock & Timer Development Tools AD9510 Eval Brd
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AD9513/PCBZ

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Clock & Timer Development Tools AD9513 Eval Brd
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AD9514/PCBZ

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Clock & Timer Development Tools AD9514 Eval Brd
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AD9515/PCBZ

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Clock & Timer Development Tools AD9515 Eval Brd
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AD9516-1/PCBZ

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Clock & Timer Development Tools AD9516-1 Eval Brd
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AD9516-2/PCBZ

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Clock & Timer Development Tools AD9516-2 Eval Brd
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AD9516-3/PCBZ

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Clock & Timer Development Tools AD9516-3 Eval Brd
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AD9516-4/PCBZ

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Clock & Timer Development Tools AD9516-4 Eval Brd
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی