کد فنی قطعه: 4-EVAL-32-00
کارخانه سازنده IDT (Integrated Device Technology)
توضیحات :
Clock & Timer Development Tools 3225 MEMS EVAL BOARD
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 4-EVAL-53-00
کارخانه سازنده IDT (Integrated Device Technology)
توضیحات :
Clock & Timer Development Tools
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 4-EVAL-75-00
کارخانه سازنده IDT (Integrated Device Technology)
توضیحات :
Clock & Timer Development Tools
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 4-EVK-7A-12500LI
کارخانه سازنده IDT (Integrated Device Technology)
توضیحات :
Clock & Timer Development Tools Evaluation Kit 4series Oscillator
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 4-EVK-7A-12500PI
کارخانه سازنده IDT (Integrated Device Technology)
توضیحات :
Clock & Timer Development Tools Evaluation Kit 4series Oscillator
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 4-EVK-7A-31250LI
کارخانه سازنده IDT (Integrated Device Technology)
توضیحات :
Clock & Timer Development Tools Evaluation Kit 4series Oscillator
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 4-EVK-7A-31250PI
کارخانه سازنده IDT (Integrated Device Technology)
توضیحات :
Clock & Timer Development Tools Evaluation Kit 4series Oscillator
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 5V49EE901-EVB
کارخانه سازنده IDT (Integrated Device Technology)
توضیحات :
Clock & Timer Development Tools 5V49EE901 EVAL BOARD
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 89KTT0832P
کارخانه سازنده IDT (Integrated Device Technology)
توضیحات :
Clock & Timer Development Tools Evaluation Board
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AC164147
کارخانه سازنده Microchip
توضیحات :
Clock & Timer Development Tools MCP795XX SPI RTCC PICtail Daughter Brd
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AD9508/PCBZ
کارخانه سازنده Analog Devices Inc.
توضیحات :
Clock & Timer Development Tools AD9508 Eval Brd
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AD9510/PCBZ
کارخانه سازنده Analog Devices Inc.
توضیحات :
Clock & Timer Development Tools AD9510 Eval Brd
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AD9510-VCO/PCBZ
کارخانه سازنده Analog Devices Inc.
توضیحات :
Clock & Timer Development Tools AD9510 Eval Brd
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AD9513/PCBZ
کارخانه سازنده Analog Devices Inc.
توضیحات :
Clock & Timer Development Tools AD9513 Eval Brd
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AD9514/PCBZ
کارخانه سازنده Analog Devices Inc.
توضیحات :
Clock & Timer Development Tools AD9514 Eval Brd
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AD9515/PCBZ
کارخانه سازنده Analog Devices Inc.
توضیحات :
Clock & Timer Development Tools AD9515 Eval Brd
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AD9516-1/PCBZ
کارخانه سازنده Analog Devices Inc.
توضیحات :
Clock & Timer Development Tools AD9516-1 Eval Brd
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AD9516-2/PCBZ
کارخانه سازنده Analog Devices Inc.
توضیحات :
Clock & Timer Development Tools AD9516-2 Eval Brd
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AD9516-3/PCBZ
کارخانه سازنده Analog Devices Inc.
توضیحات :
Clock & Timer Development Tools AD9516-3 Eval Brd
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AD9516-4/PCBZ
کارخانه سازنده Analog Devices Inc.
توضیحات :
Clock & Timer Development Tools AD9516-4 Eval Brd
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید