×

شماره فنی:

1-1933414-3

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

AC Power Plugs & Receptacles PWR STRP KEYMT 2PT 3-3-2 L1/3
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1-1933415-2

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

AC Power Plugs & Receptacles PWR STRP KEYMT 4PT 3-3-2 L1/2
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1-208979-0

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

AC Power Plugs & Receptacles RCPT CONVEN OUTLET W/COVER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1300190001

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

AC Power Plugs & Receptacles RCPT DB 2POS ANGLE YELLOW
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1300190004

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

AC Power Plugs & Receptacles PLUG DB 2POS YEL 2' CHAIN
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1300190005

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

AC Power Plugs & Receptacles PLUG DB 2POS YEL 3' CHAIN
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1301350185

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

AC Power Plugs & Receptacles HEAVY DUTY PORTABLE OUTLET BOX
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1301350230

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

AC Power Plugs & Receptacles OUTLET BOX WATERTITE HEAVYDUTY
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1301350231

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

AC Power Plugs & Receptacles 32W47 W/25FT 12/3sOW CORD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1301350242

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

AC Power Plugs & Receptacles OUTLET BOX WTRTT 25sOW GFCI
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1301350245

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

AC Power Plugs & Receptacles ANGL PWR DIST BOX WITH GRIP
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1301350246

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

AC Power Plugs & Receptacles ANGLED PWR DIST BOX 15A/125V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1301350263

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

AC Power Plugs & Receptacles OUTLET ANGL BOX 5-20 20A/120V 6'
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1301350281

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

AC Power Plugs & Receptacles ANGL PWR DISTBX 125V 15A 6 W/OGFCIW/OFLI
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1301350303

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

AC Power Plugs & Receptacles PENDANT QUAD-TAP 5-15 15A/125V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1301350304

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

AC Power Plugs & Receptacles PENDANT QUAD-TAP LIGHT NEMA51515A125
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1301370007

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

AC Power Plugs & Receptacles OUTLET DEEP BOX W/COVERPLATE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1301370010

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

AC Power Plugs & Receptacles DEEP BOX W/FLP COVER FOR 2-DUPL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1301370013

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

AC Power Plugs & Receptacles OUTLET DEEP BOX FOR PENDANT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1301370014

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

AC Power Plugs & Receptacles OUTLET DEEP BOX PENDANT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی